Jste zde

17PBZIPP2 - Individuální prázdninová praxe II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZIPP2 Z 2 280XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. (17PBZARI1)
Individuální prázdninová praxe I. (17PBZIPP1)
Urgentní medicína I. (17PBZUM1)
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praxe bude probíhat v bloku 7 týdnů během prázdnin na konci letního semestru druhého ročníku.

Cílem praxe je získat dovednosti a znalosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní, mimořádné události a krizové stavy v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování (laické) první pomoci.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitide B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Bezpečné vyproštění, polohování, imobilizace a transport pacientů

Řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému

Obsluha a údržba vybavení dopravních prostředků ZZS

Rozšířená kardiopulmonální resuscitace s použitím ručního dýchacího přístroje a zevní elektrické defibrilace;

Zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami; zavedení a aplikace inhalační kyslíkové terapii; přístrojová ventilace parametry určenými lékařem; péče o dýchací cesty pacientů během umělé plicní ventilace;

Aplikace léčivých přípravků včetně krevních derivátů,;

Zavedení mírné terapeutické hypotermie

Katetrizace močového měchýře dospělých žen a dívek nad 10 let;

Odběr biologického materiálu na vyšetření;

Výkony prováděné v krajní nouzi, tj. bez přítomnosti lékaře, kdy hrozí nebezpečí z

prodlení:

uvolnění a zajištění průchodnosti dýchací cest včetně tracheální intubace;

umělá plicní ventilace, inhalační kyslíková terapie;

odsávání z dýchacích cest;

kardiopulmonální resuscitace včetně zevní elektrické defibrilace po předchozím EKG záznamu prokazujícím rytmus indikovaný k defibrilaci;

při kardiopulmonální resuscitaci aplikace adrenalinu i.v./intratracheálně;

kanylace periferní žíly / intraosseální přístup;

podávání léků a infuzních roztoků v režimech, které přicházejí v úvahu (spray pro dilataci koronárního řečiště, bronchodilataci, aplikace neopiátového analgetika i.m. při traumatu);

diagnostika glykémie z klinické indikace a následná aplikace glukózy při hypoglykémii per os nebo i.v.;

ošetření pneumotoraxu;

plnění lékařských ordinací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 120 s. ISBN 978-802-4741-192.

2.BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1.vyd. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 978-807-2548-156.

3. BYDŽOVSKÝ, Jan. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. 1.vyd. Praha: Triton, 2010. 143s. ISBN 978-807-3873-523.

4. BYDŽOVSKÝ, Jan. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 239 s. ISBN 978-807-3873-516.

5. ČERNÝ, Vladimír, MATĚJOVIČ, Martin, DOSTÁL, Pavel. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009, 253 s. Intenzivní medicína, sv. 6. ISBN 978-807-3451-837.

6. DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

7. DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta, 2012. 757s. ISBN 978-80-8063-387-5.

8. POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010, xvii, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

9. POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s., obr. ISBN 80-726-2259-5.

10. REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

11. Sestra a urgentní stavy. 1. české vyd. Překlad Libuše Čížková. Praha: Grada, 2008, 549 s. Sestra. ISBN 978-802-4725-482.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: