Jste zde

17PBZIPP1 - Individuální prázdninová praxe I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZIPP1 Z 4 200XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
První pomoc, metodologie první pomoci (17PBZPPM)
Praxe pod přímým vedením v semestru I. (17PBZPV1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky MZ ČR 55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Praxe bude probíhat v bloku 5 týdnů (8 hod. denně) v období prázdnin na pracovištích poskytujících intenzívní či neodkladnou péči. Student plní témata dle zaměření oddělení. Součástí praxe jsou jednodenní stáže na speciálních pracovištích (katetrizační sálky, operační sály, HDS, hyperbarické komory, akutní příjmové ambulance, apod.)

Pracoviště: jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů, anesteziologicko- resuscitační oddělení.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, BOZP, 100% účast, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Prerekvizity:

První pomoc, metodologie první pomoci, Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy, Praxe pod přímým vedením II.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Organizace práce, zajištění akutního příjmu, monitorace hemodynamiky, prevence tromboembolických komplikací

Kardiostimulace, kardioverze, defibrilace, posouzení základních poruch rytmu, vyšetřovací metody v kardiologii

Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů, legislativní normy, personální zajištění. Péče o pacienta na odděleních intenzivní péče. Potřeby pacienta v intenzivní péči.

Monitoring v intenzivní péči. Monitorování CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, tělesné teploty, hemostázy a tlaku v břišní dutině. Skórovací systémy v intenzivní péči.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. (poruchy vědomí, křečové stavy, apalický syndrom, otok mozku). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Péče o dýchací cesty. Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči. Umělá plicní ventilace. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacího systému.

Neinvazivní plicní ventilace. Hrudní drenáž. Zajištění toalety dýchacích cest. Acidobazická rovnováha.

Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému (poruchy srdečního rytmu, elektroimpulzoterapie).

Invazivní léčba v kardiologii (selektivní koronarografie, perkutánní transluminální koronární angioplastika, intraaortální balonková kontrapulzace, PTVA). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Intenzivní péče o pacienta s postižením gastrointestinálního traktu (krvácení do GIT, výplach žaludku, poruchy vyprazdňování stolice, PEG, PEJ, atd.). Využití stomických pomůcek u pacientů s dlouhodobou drenáží.

Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Péče o inkontinentního pacienta. Péče o pacienta s permanentním močovým katétrem. Perkutánní epicystotomie.

Eliminační metody.

Léčba bolesti v intenzivní péči. Specifika intenzivní péče o dětského pacienta

Ošetřovatelská péče při akutních stavech v ORL a v oftalmologii.

Cíle studia:

Cílem praxe je aplikovat získané teoretické a praktické znalosti v podmínkách klinické praxe a dále postupně získávat dovednosti a vědomosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní, válečnou medicínu a krizové stavy v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci, včetně instruktáží na dálku, v řidičských, navigačních a dalších fyzických znalostech a dovednostech.

Studijní materiály:

[1] ADAMS, B., HEROLD. C. E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada Publising, 1999.

[2] HANDL. Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii. resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ. 1999

[3] BYDŽOVSKÝ. J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[4] Intenzivní péče: Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Praha: Medea - Fresenius, 1996.

[6] KAPOUNOVÁ,G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha:Grada Publishing 2007.

[7] POKORNÝ, J.et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

Doporučená literatura:

[8] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2003.

[9] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996.

[10] ŠEVČÍK, P.: Intenzivní medicína. 2.rozšířené vydání. Praha: Galen,2003.

[11] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDVPZ, 1997.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: