Jste zde

17PBZARI2 - Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZARI2 Z 2 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. (17PBZARI1)
Přednášející:
Robert Pleskot, Jan Pokorný (gar.), Tomáš Hyánek
Cvičící:
Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami péče o nemocné s vyřazenými resp. selhávajícími základními životními funkcemi v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné. V oblasti intenzívní a resuscitační péče soustřeďuje se pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími životními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce.

Požadavky:

Povinné předcházející předměty (prerekvizity): anatomie, zdravotnická biofyzika, základy lékařské chemie a biochemie, technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči, patofyziologie, farmakologie

Povinné současně probíhající předměty (korekvizity): žádné

Další požadované znalosti a dovednosti: nejsou.

Účast na cvičeních 100 %, neúčast bude řešena seminární prací.

Namátkové kontroly znalostí během cvičení, opakované neuspokojivé zodpovězení otázek bude negativně hodnoceno směrem k možnosti udělení zápočtu.

Dva testy, multiple choice testy, každý test -25 otázek o 4 možných odpovědích (0-4 správné odpovědi), z přednesených témat a témat probraných na cvičeních. Součet bodů z obou testů 150 a více (z 200 možných). O testu budou studenti informováni nejméně 14 dnů předem. Čas na splnění každého testu 25 minut. Je přípustný pouze jeden pokus na splnění každého testu, neúčast na určeném termínu omlouvají pouze závažné zdravotní komplikace doložené lékařským potvrzením.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude zápočet udělen.

Osnova přednášek:

1.Intenzivní a resuscitační péče, vymezení pojmů, organizace. Základní postupy zajištění vitálních funkcí

2.Základní techniky monitorování v intenzivní medicíně. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících vitálních funkcí.

3.Respirační insuficience – parciální globální , léčebné možnosti – oxygenoterapie, základy umělé plicní ventilace

4.Akutní stavy kardiovaskulárního systému I: akutní koronární syndrom, edém plic, kardiogenní šok, embolie plicnice

5.Akutní stavy kardiovaskulárního systému II: hemodynamicky významné dysrytmie, hypertenzní krize

6.Bioinženýrské možnosti podpory selhávajícího krevního oběhu. Technické aspekty elektroimpulzoterapie

7.Šok a jeho formy , symptomatologie a terapeutické možnosti

8.Sepse a život ohrožující infekce ; DIC

9.Akutní stavy v gastroenterologii: akutní krvácení do GIT, akutní pankreatitis, akutní jaterní selhání .

10.Akutní renální selhání, symptomatologie, hepatorenální syndrom, léčba. Možnosti bioinženýrské podpory selhávajících ledvin, eliminační techniky.

Osnova cvičení:

Akutní stavy v neurologii.

Nejčastější neurologická onemocnění. Monitorace a sledování.

Akutní stavy v kardiologii. Nejčastější kardiologická onemocnění. Monitorace a sledování.

Akutní stavy v plicním lékařství. Akutní stavy v pediatrii.

Intenzivní péče. Monitorace a sledování.

Akutní stavy související s poruchami metabolismu. Nejčastější stavy. Monitorace a sledování.

Akutní nelékové a lékové intoxikace. Monitorace a sledování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o nemocné s vyřazenými základními životními funkcemi a se specifickými a vysoce odbornými přístupy v péči o kriticky nemocné.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

1.Ševčík, P., Černý, V., et al.: Intenzivní medicína 2. Vydání, Galén, 2003

2.Handl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, NCO, NZO, 2004

3.Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a neodkladné péče, Praha, Karolinum, 2003

Literatura doporučená:

Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: