Jste zde

17PBRNMP - Nukleární medicína-praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNMP Z 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Vlček (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmětem praxe je zvládnutí obsluhy diagnostických přístrojů na oddělení nukleární medicíny ÚVN pod vedením radiologického asistenta a práce na počítačových vyhodnocovacích zařízeních pod vedením odborného lékaře. Studenti by se měli orientovat v použití základních metod i speciálních technik.

Součástí praxe je seznámení s organizací provozu na oddělení nukleární medicíny a kontroly kvality používaných přístro-jů.

Požadavky:

Požadavky: Podmínkou udělení zápočtu je 100 % účast na cvičení. V případě absence je nutné povinné cvičení nahradit po domluvě s příslušným pracovištěm. Na základě předloženého deníku odborných praxí, ve kterém bude potvrzena docházka a uvedeno hodnocení praxe studentem, získá student zápočet.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Seznámení studentů s organizací provozu na oddělení nukleární medicíny a kontroly kvality používaných přístrojů.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: