Jste zde

17PBPOB - Objektová bezpečnost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPOB KZ 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2OB
Přednášející:
Petr Hartmann (gar.)
Cvičící:
Petr Hartmann (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný avšak ucelený náhled na problematiku objektové bezpečnosti. Jeho smyslem je seznámit posluchače s úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení a soudobou technologií jejího zajištění ve světle aktuálních požadavků. Student by měl být schopen určit a vyhodnotit bezpečnostní rizika pro objekt, zvolit optimální způsob jejich ošetření a orientovat se v soudobých technikách a technologiích zabezpečení objektu.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je písemné zpracování krátké závěrečné práce formou odpovědí na zadané otázky. Každá odpověď bude ohodnocena bodově. Student splnil podmínky pro udělení zápočtu, jestliže dosáhl nejméně 30 bodů ze 100 možných. Hodnocení E až A bude stanoveno v závislosti na počtu dosažených bodů v intervalu 31 až 100.

Osnova přednášek:

1.téma Rozšířené chápání pojmu objekt ve světle aktuálních bezpečnostních hrozeb.

2.téma Základní pojmy objektové bezpečnosti a bezpečnostního managementu.

3.téma Místo, úloha a struktura objektové bezpečnosti.

4.téma Právní aspekty fyzické bezpečnosti objektů.

5.téma Základy bezpečnostní analýzy a managementu rizik.

6.téma Fyzická bezpečnost objektu a možnosti jejího zajištění (způsoby, technika a technologie).

7.téma Manažerské přístupy k řešení objektové bezpečnosti.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se základní problematikou objektové bezpečnosti ve světle soudobých bezpečnostních požadavků a hrozeb a orientovat se v základních postupech jejího řešení. Důraz je položen zejména do oblasti pochopení komplexního přístupu k řešení s využitím zákonných a technických norem.

Studijní materiály:

1] Kyncl a kol.: Bezpečnost objektu, Praha 2014

[2] Brabec: Ochrana bezpečnosti podniku, Eurounion, Praha, 1996

[3] Zákony

•89/2012 Sb. občanský zákoník

•40/2009 Sb., trestní zákon

•262/2006 Sb., zákoník práce

•240/2000 Sb., o krizovém řízení

•239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

•251/2016 Sb. o některých přestupcích

•412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací,

•119/2002 Sb., o zbraních

•110/2000 Sb., o zpracování osobních údajů

[4] České technické normy:

•ČSN ISO 31000

•ČSN ISO/IEC 27001,

•ČSN 76 1702,

•řada ČSN 14383,

Literatura doporučená:

[1] Procházková, Říha: Krizové plánování Praha, GŘ HZS ČR, 2004

[2] Horák, Krč, Ondruš, Danielová: Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu, Linde, Praha 2011

[3] Bílek: Aktuální problémy ochrany kritické infrastruktury, www.hzscr Working paper, 9/2011

[4] Šenovský, Brabec, Šenovský: Ochrana kritické infrastruktury, Ostrava, Edice Spektrum, 2007

[5] Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020

[6] Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora - Objektová bezpečnost1.49 MB