Jste zde

17PBPBPS - Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPBPS Z,ZK 5 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2BOS
Přednášející:
Vladimír Karaffa (gar.)
Cvičící:
Vladimír Karaffa (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování obsahově završuje skupinu předmětů v oblasti teorie a praxe bezpečnosti a krizového řízení, které studenti absolvovali v průběhu svého studia. Retrospektivně shrnuje hlavní zásady teorie bezpečnosti a zasazuje je do aktuálního vývoje bezpečnostního prostředí a bezpečnostní politiky a rovněž i do současné reality mezinárodních vztahů a fungování bezpečnostního systému České republiky.

Požadavky:

Zápočet:

Účast je povinná na všech cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Každý student vypracuje seminární práci na téma schválené učitelem v rozsahu 1O normostran, kterou obhájí před ostatními studenty v rámci cvičení. Podmínkou získání zápočtu je aktivita na cvičeních, zpracování a obhajoba semestrální práce.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet. Zkouška spočívá z ústní odpovědi na dvě zkušební otázky zformulované z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia. Při zkoušce student prokazuje své znalosti na úrovni odpovídající absolvované části studia a dále schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia bezpečnostní politiky státu, obrany státu a jejího zajišťování.

2.Aktuální hrozby a rizika bezpečnosti na globální a regionální úrovni.

3.Místo a úloha OSN a OBSE v současném systému mezinárodní bezpečnosti.

4.Místo a úloha NATO v současném systému mezinárodní bezpečnosti.

5.Místo a úloha Evropské unie v současném systému mezinárodní bezpečnosti.

6.Bezpečnostní politika USA, Ruské federace a ČLR a jejich vliv na formování globálního bezpečnostního prostředí.

7.Zásady bezpečnostní politiky České republiky.

8.Bezpečnostní systém České republiky a jeho řízení.

9.Ozbrojené a záchranné sbory ČR v systému krizového řízení.

10.Ozbrojené síly a jejích funkce při zajišťování obrany České republiky.

Osnova cvičení:

1.Východiska bezpečnostních studií a teorie bezpečnosti pro studium předmětu.

2.Aktuální hrozby a rizika z hlediska bezpečnosti České republiky.

3.Úloha OSN a OBSE při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

4.Vznik a vývoj NATO a jeho současná úloha při zajišťování mezinárodní stability.

5.Úloha Evropské unie a vývoj jejich ozbrojených složek.

6.Vývoj vztahů USA a Ruska a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost.

7.Zásady bezpečnostní politiky USA, Ruska a Číny.

8.Bezpečnostní systém České republiky a jeho řízení.

9.Úloha ozbrojených sil České republiky v systému zajišťování bezpečnosti ČR.

10.Příspěvek České republiky pro zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti zajišťování mezinárodní bezpečnosti a bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Dále, upevnit jejích vědomosti týkající se rámce a základních obsahových otázek teorie bezpečnosti a teorie mezinárodních vztahů a způsobu jejich aplikace v teorii a praxi jednotlivých bezpečnostních disciplín. Pochopit základní souvislosti vývoje bezpečnostního prostředí a roli mezinárodních bezpečnostních institucí při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a bezpečnosti České republiky.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

1.KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA a kol. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2022, 624 s. ISBN 978-80-87125-35-9.

2.EICHLER, Jan. Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování.

3.STOJAR, Richard. Bezpečnostní prostředí: sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2020. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021. ISBN 978-80-7582-375-5. Dostupné také z: https://bit.ly/3Fvg0CE

4.ZEMAN, Petr (ed.): Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU – Ústav strategických studií VA v Brně, 2002, Dostupné z: http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=16048

5.Bezpečnostní strategie ČR (2015). Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf

Doporučené informační zdroje:

1.BALABÁN, Miloš a Bohuslav PERNICA. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024631509.

2.SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 s. ISBN 978-80-210-5288-8.

3.BUZAN, Barry, WæVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost : Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno : Centrum strategických studií, 2005. 267 s. Současná teorie mezinárodních vztahů. ISBN 80-903333-6-2.

4.Oficiální webové stránky vlády, MO, MZV, MV, NATO, EU, OSN, OBSE.

5.Právní předpisy ČR dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/

6.Odborný časopis: Obrana a strategie, dostupný z https://www.obranaastrategie.cz/. ISSN 1802-7199 (on-line)

7.Odborný časopis: Vojenské rozhledy, dostupný z https://vojenskerozhledy.cz/. ISSN 2336-2995 (online).

8.Odborný časopis: Mezinárodní vztahy, dostupný z https://mv.iir.cz/index. ISSN 2570-9429 (Online).

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2021/2022319.09 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora předmětu871.7 KB