Jste zde

17PBOZPE - Základy pedagogiky a edukace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOZPE KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ve výuce se studenti postupně seznamují s pedagogikou jako vědní disciplínou, učí se chápat základní pedagogické kategorie a jejich vzájemné vztahy. Po absolvování výuky má student porozumět předmětu a metodám obecné i speciální pedagogiky. Rovněž se má naučit pracovat a využívat nejnovější poznatky o procesu vzdělání z domácích zdrojů i ze zahraničí.

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je účast na cvičeních (možná 1 omluvená absence lékařsky podložena). Další podmínkou je seminární práce dle pokynů vyučujícího a poslední část klasifikovaného zápočtu probíhá ústní formou. Známka z klasifikovaného zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, seminární práce a ze znalostí dané problematiky. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu ústního zkoušení může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané ve výuce. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem udělení stupně F z klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

Pedagogika – pojetí, historie, struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie. Edukace.

Speciální pedagogika – pojetí, historie, současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.

Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy, diagnostické a terapeutické metody, klasifikace handicapů, výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás.

Komprehenzivní rehabilitace. Nové terapeutické přístupy v práci se seniory, s postiženými jedinci.

Edukace jedinců s mentálním či jiným psychickým postižením – terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, stupně MR. Problematika dětí s ADD a ADHD, specifické poruchy učení, autismus, edukace dětí, dospělých.

Vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s tělesným postižením – pohybové vady, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, dětská mozková obrna – její formy; cévní mozkové příhody, chronická onemocnění, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění.

Výchova a vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s narušenou komunikační schopností – etiologie, klasifikace, charakteristika vad a poruch, systém logopedické péče v ČR, edukace dětí a dospělých.

Specifika edukace dětí, dospělých a seniorů se sluchovým postižením – klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, aspekty komunikace.

Potřeby dětí, dospělých se zrakovým postižením – terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR. Aspekty komunikace se zrakově postiženým člověkem.

Český vzdělávací systém v kontextu EU, aktuální otázky českého vzdělávání.

Výchovný a vzdělávací proces, nové alternativní terapeutické přístupy v práci a ve vzdělávání lidí

s handicapem.

Výchova a vývoj člověka, společnost, vliv prostředí na výchovu člověka.

Charakteristika, edukace, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče, edukace dětí, dospělých.

Osnova cvičení:

Jak se naučit učit. Učební styly.

Optická diferenciace, optická paměť, optická pozornost

Akustická diferenciace, akustická paměť, akustická pozornost

Jemná motorika, grafomotorika

Lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita

Komunikační dovednosti - procvičení chování

při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior; komunikační styly; aktivní naslouchání; komunikační pravidla s postiženými lidmi

Speciálně pedagogické terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnutí základů pedagogiky a edukace v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky. Seznámit studenty s pedagogikou zabývající se výchovou, vzděláváním lidí s handicapem.

Studijní materiály:

[1] KELLER, J.; TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost. Praha : SLON, 2008. ISBN: 978-80-86429-78-6

[2] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2013 ISBN 978-80-262-0456-5

[3] PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2015 ISBN 978-80-262-0872-3

[4] SAK, P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha : Portál, 2007.ISBN 978-80-7367-230-0

[5] SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : Paido, 2004.ISBN 978-80-247-1821-7

[6] VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Jinočany : H & H, 2000.ISBN 80-7066-982-8

[7] PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 2006. ISBN 80-7315-120-0.

[8] SLOWIK, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1733-3

Doporučená literatura

[1] KVĚTOŇOVÁ, ŠVECOVÁ, L.: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: 2004. ISBN 80-7315-063-8

[2] VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

[3] KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-424-9

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: