Jste zde

17PBOPPA - První pomoc

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOPPA KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

80% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně),

prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních :

- jedna část známky klas. zápočtu je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu a správné vyřešení jeho zdrav stavu v aplikací první pomoci laikem).

- druhá část známky je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70% správných odpovědí),

rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura.

Osnova přednášek:

1. Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

2. Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaná externí defibrilaci

3. Šok - typy šoku, protišoková opatření; krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení

4. Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata

5. Neúrazové urgentní stavy. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Základní fyziologické hodnoty člověka, jejich měření a vyhodnocení. Základní neodkladná resuscitace - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací

2. Základní neodkladná resuscitace - KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí; Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace

3. Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla.

4. Šok - rozpoznání typů šoku, protišoková opatření; bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, první pomoc

5. Akutní stavy dušnosti - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, embolie plicnice,

6. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým; poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným.

7. Zápočet

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v oblasti poskytování laické a odborné přednemocniční neodkladné pomoci v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v bakalářského programu a využití v běžném denním životě.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4

2. CELTOVÁ, L. První pomoc: guidelines - 2010. 1.vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 97s. ISBN 978-80-263-0024-3

3. BYDŽOVSKÝ J. Předlékařská první pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 117s.ISBN 978-80-247-2334-1

4. POKORNÝ J. et al: Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474s.ISBN 978-80-7262-322-8

5. MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a A KOL. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Doporučená literatura:

1. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007.

2. LEJSEK, J., RŮŽIČKA, P., BUREŠ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2010. 229s. ISBN 978-80-246-1845-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon První pomoc - přednášky 2020/202123.61 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2020/2021125.74 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon První pomoc - opora3.55 MB