Jste zde

17PBOOF - Optika fyzikální

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOF Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Optika geometrická a brýlová (17PBOOGB)
Přednášející:
Marie Pospíšilová (gar.), Jiří Novák
Cvičící:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová (gar.), Jan Mikšovský, Jiří Novák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se podrobně zabývá základy tzv. fyzikální optiky a jejích aplikací v technice a biomedicíně. Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové techniky, korekčních a diagnostických pomůckách a metodách používaných v optometrii. Jsou též zmíněny základy fotonové teorie světla, kvantového principu interakce světla s látkou, základů laserové techniky a jejích aplikací ve vědě, technice a biomedicíně, zejména pak v oblasti optometrie a oftalmologie. Cvičení probíhají formou laboratorních optických měření.

Požadavky:

Zápočet - 100% účast na cvičeních (v případě nepřítomnosti nutno nahradit), nutnost odevzdání protokolů ze všech laboratorních měření a jejich uznání cvičícím

Zkouška - závěrečný test na konci semestru

Osnova přednášek:

1.Optické záření a jeho vlastnosti, vliv na oční tkáně

2.Základy vlnové optiky

3.Interference světla

4.Difrakce světla

5.Polarizace světla

6.Zdroje optického záření

7.Lasery a jejich aplikace

8.Vliv opt.záření na oční tkáně

9.Detektory optického záření

10.Základy radiometrie

11.Základy fotometrie optických soustav a oka

12.Vnímání a měření barev, základy kolorimetrie

13.Základy optických měření

14.Speciální partie optiky a jejich aplikace

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost

2. Měření lámavého úhlu hranolu goniometrem

3. Měření křivosti ploch pomocí sférometru

4. Vyzařovací charakteristiky EL diod

5. Úlohy z paprskové optiky

6. Měření indexu lomu pomocí goniometru

7. Měření spektrálních charakteristik zdrojů světla na vláknovém spektrometru

8. Měření zakřivení povrchů laserovou metodou

9. Ohybové vlastnosti světla

10. Youngův pokus

11. Měření koncentrace látky pomocí refraktometru

12. Spektrometrická měření

13. Zvětšení mikroskopických objektivů

14. Doměřování úloh, udělování zápočtů

Cíle studia:

Student se seznámí se základními partiemi tzv.fyzikální optiky, které mu umožní lépe porozumět odborné problematice oční optiky a optometrie.

Studijní materiály:

1. J.Fuka, B.Havelka: Optika. SNTL, 1961.

2. B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky, Matfyzpress 1994.

3. P. Fiala, I. Richter, Fyzikální optika, 2. vydání, skriptum FJFI ČVUT, 2005.

4. A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

5. M.Bass: Handbook of Optics. Vol.I-V, McGraw-Hill Professional, 2009.

6. E. Hecht: Optics, Pearson-Addison Wesley 2002.

7. M.Vrbová a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, 1994.

8. A.Mikš: Fyzika 3. ČVUT, Praha 2007.

9. G. Schroeder : Technická optika, SNTL - Nakladatelství technické literatrury, Praha 1981

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Informace ke cvičení, odevzdávání prototkolů, docházka, návody k jednotlivým úlohám a další podklady jsou na stránkách předmětu v Moodle ČVUT

Návody k laboratorním úlohám hrazených z projektu RPAPS 2019 (Rozvoj a inovace fyzikálních a optických laboratoří pro výuku na FBMI) a RPAPS 2020 (Rozvoj laboratoří fyziky, biofotoniky a natotechnologií a biomateriálů pro výuku na ČVUT v Praze, FBMI) naleznete na Moodle ČVUT

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram laboratorních cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B221/17PBOOF/sem