Jste zde

17PBOMVV - Metodologie vědeckého výzkumu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOMVV KZ 2 1P+1C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOMVV lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOSTA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod sociologického a psychologického výzkumu, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Obsah přednášek bude směrován k vlastní přípravě ppt prezentací a písemné formy a obsahu projektu a bakalářské práce.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Zpracování všech požadovaných ppt prezentací podle sylabu přednášek.

(2) závěrečná ppt prezentace projektu

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2. Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy.

3. Rozprava nad tématy „Projekt“. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BC a DP), praktické rady pro jejich tvorbu

4. Práce s PC, úprava textu

5. Specifika českého a anglického odborného jazyka, témata projektu, vybrané ukázky návrhu osnovy projektu

6. Etická komise a informovaný souhlas

7. Témata projektů, osnova projektu, zpracování osnovy projektu

8. Témata projektů, zpracování úvodu ppt prezentace úvodu

9. Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady.

10. Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

11. Konečná úprava práce „Projektu“ - počítačová místnost

12. Sumarizace hlavních požadavků MVV v návaznosti na Projekt.

13. Prezentace projektu

14. Prezentace projektu

Osnova cvičení:

Cvičení jsou pod body 2., 4., 7., 8., 11., 13. a 14. Osnovy předmětu

Cíle studia:

Podat studentům základní informace o tvorbě vědeckých textů, zpráv a publikací, správné tvorbě bakalářských a diplomových prací, metodách vědecké práce, tvorbě projektů jakož i využívání různých informačních zdrojů.

Studijní materiály:

[1] Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004.

[2] Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004.

[3] Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997.

[4] Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004.

[5] Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na

důkazu. Praha, Grada 2003.

[6] Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[7] Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

[8] Zeiger M.: Essentials of writing biomedical research papers. Mcgraw-Hill, New York, 2000.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: