Jste zde

17PBOHE - Hygiena a epidemiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOHE KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů. Klasifikovaný zápočet: formou testu s volenou odpovědí. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B); 26 - 25 správných odpovědí = 2 (C); 23 - 24 správných odpovědí = 2,5 (D); 21 - 22 správných odpovědí = 3 (E); 20 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1. téma Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí, enviromentální zdraví - péče o životní prostředí

2. téma Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření

3. téma Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření

4. téma Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky.

5. téma Zásady hygienicko- protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky

6. téma Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí

7. téma Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky

8. téma Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití.

9. téma Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

10. téma Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí

kardio a cerebrovaskulárních, diabetu, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví)

11. téma Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu)

12. téma Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS)

13. téma Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace- očkovací kalendář

14. téma Bioterorizmus - nákazy jako bojové biologické prostředky

Osnova cvičení:

neurčena

Cíle studia:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a v ochraně veřejného zdraví a seznámení se s oborem a metodami práce používanými v epidemiologii infekčních i neinfekčních nemocí, v epidemiologii životního prostředí a s možnostmi prevence.

Studijní materiály:

[1] Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, Karolínum, Praha 2009

[2] Doporučená literatura:

[3] Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha, Triton, 2002

[4] Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie - obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum, Praha 2006

[5] Heymann D. L.: Control of communicable diseases manual.19th edition, American Public Health Association, 2008

[6] Provazník K., Komárek L.: Manuál prevence v lékařské praxi. Fortuna, Praha 2004

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek LS 2016/2017 12.15 KB