Jste zde

17PBOBLG - Biologie

Rozvoj předmětu byl podpořen projektem RPAPS „Inovace výuky genetiky a molekulární biologie v biologických předmětech ve studijních programech na FBMI ČVUT“ (č.p.1052038G006, řešitel Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBLG Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Chemická stavba nebuněčných a buněčných struktur. Základy virologie. Základy bakteriologie. Biologie buňky - stavba eukaryotní buňky. Buněčné jádro, genetická informace, cytoplazma, cytoplazmatická membrána. Semiautonomní organely: mitochondrie a chloroplasty. Další membránové struktury a organely eukaryotní buňky. Cytoskelet. Buněčný cyklus a jeho regulace. Jaderné dělení. Dělení buněk - cytokineze. Buněčná diferenciace. Zánik buněk - apoptóza a nekróza. Základy genetiky. Základy molekulární biologie. Genové inženýrství. Tkáňové kultury.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Účast na laboratorních cvičeních, v případě neúčasti je třeba předložit omluvu a cvičení po dohodě s vedoucím cvičení nahradit.

Úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce, minimální úspěšnost 60%

Podmínky zkoušky:

Získání zápočtu. Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po opravě testu následuje ústní zkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1)Základní informace o buněčné organizaci

2)Biopolymery - struktura a konformace, (nukleové kyseliny DNA, RNA a proteiny).

3)Prokaryotní - bakteriální buňka.

4)Eukaryotní buňka - rostlinná, živočišná buňka.

5)Buněčné jádro, chemická struktura chromatinu a chromozómů, genetická informace.

6)Semiautonomní organely buňky - mitochondrie a chloroplasty

7)Membránové struktury buňky a cytoskelet.

8)Buněčný cyklus - interfáze (G1, S a G2 fáze)

9)Jaderné a buněčné dělení - mitóza, cytokineze.

10)Meióza.

11)Buněčná diferenciace.

12)Buněčná smrt - apoptóza a nekróza.

13)Základy virologie.

14)Genové inženýrství.

Osnova cvičení:

1.Mikroskop. Mikroskopické metody.

2.Mikroskopické preparáty.

3.Mikroskopování prokaryotní buňky.

4.Základy laboratorní kultivace mikroorganizmů.

5.Mikroskopování eukaryotní buňky.

6.Mikroskopování buněčných organel I.

7.Mikroskopování buněčných organel II.

8. Buněčné dělení - mitóza.

9.Buňka a okolní prostředí. Plazmolýza.

10.Anatomie a organologie rostlin.

11.Živočišné tkáně.

12.Vybrané úlohy z genetiky.

13.Vybrané úlohy z genetiky.

14.Úlohy z molekulární biologie.

Cíle studia:

Základní informace o buněčné organizaci, od nebuněčných forem přes prokaryota k eukaryotům, endosymbiotická teorie. Struktura a konformace biopolymerů (nukleové kyseliny a proteiny). Struktura rostlinné a živočišné buňky. Jádro, chemická struktura chromatinu a chromozómů . Cytoplazma. Endomembránový systém - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, microbodies, vakuoly. Semiautonomní organely: mitochondrie, místa respirace a chloroplasty, místa fotosyntézy. Ribozómy. Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta. Buněčný cyklus. M fáze a intervize (G1, S a G2 fáze). Jaderné dělení - amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, mitóza. Dělení buněk - cytokineze. Buněčná diferenciace. Buněčná smrt. Apoptóza a nekróza. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a molekulární biologie. Virový genom.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] VYMĚTALOVÁ V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství, skripta ČVUT 2022, ISBN 978-80-01-06950-9

[2]VYMĚTALOVÁ V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2021, ISBN 978-80-01-06789-5

[3]ALBERTS, B. et al.: Essential Cell Biology. Garland Publishing Inc..

NewYork, 1998, české vydání : Základy buněčné biologie, Espero Publishing, Ústí n.L., 2000

[4]NEČAS, O. et al.: Biologie Nakladatelství H+H Praha, 2000

[5]ŠMARDA J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy, Portál 2004

[6]ROSYPAL a kol.:Nový přehled biologie, Scientia 2003.

Doporučená literatura

Reischig, J.; Korabečná, M.; Kufner, P.; Hatina, J.: Obecná biologie. Praktická cvičení. Praha, Karolinum 2000,

Campbell N.A. , Reece J.B.: Biologie. Computer Press, Brno 2006.

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/index.html stránka věnovaná snímání a zpracování obrazu v mikroskopii

http://micro.magnet.fsu.edu/ stránka věnovaná všem aspektům mikroskopie (uděleno svolení k používání pro výuku)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: