Jste zde

17PBLZVZ - Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZVZ Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních systémů v péči o zdraví.

V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

Prokázání znalostí písemným testem a zpracování zadané seminární práce z probíraných témat.

Minimální počet bodů pro splnění testu je 7 bodů z 10 možných. Test obsahuje 10 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí 1 až tři).

Klasifikace testu

A - 10 bodů

B - 9 bodů

C - 8 bodů

D - 7bodů

E - 6 bodů

Účast na přednáškách podle studijního řádu.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1.Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly, financování, zdroje, příjmy, výdaje.

2.Současné organizační systémy zdravotnictví. Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví ? WHO.

3.Financování zdravotní péče ? historie, současnost.

4.Zdravotní politika státu, etické principy ve zdravotnictví.

5.Management ve veřejném zdravotnictví, komunikace, zdravotnické systémy ve světě.

6.Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu.

7.Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

8.Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví I

9.Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. II

10.Rozhodování orgánů zajišťující dozor, inspekce práce ? působnost inspektorátu, obsah kontroly

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotní laborant.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Mach, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Grada, Praha, 2010

2. Dudová, J.: Právo na ochranu veřejného zdraví. Nakl.: Linde, 2011

3.Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R.: Medicínské právo. nakl.: C. H. Beck, 2011

4.Mach, J.: Medicína a právo. nakl.: C. H. Beck, 2006

5.Vurm, V. a kol.: Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. Triton Praha, 2007

6.Prudil, L.: Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. NCO NZO. 4. vyd., 2006

Doporučená literatura:

1.Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění

2.Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

3.Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, Praha

4.Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v platném znění

5.Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram9.5 KB