Jste zde

17PBLZP - Zdravotnická psychologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZP Z 2 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci přednášek se studenti průběžně seznámí s problematikou psychologie nemocných, se psychickými stavy v rámci diagnosticko - terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Studentům jsou poskytnuty teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm poškození zdraví, návody jak zvládat náročné situace v péči

o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a také je zdůrazněna problematika důležitost péče o duševní stav zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

2. Zpracování powerpointové prezentace na zadané téma.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test bude obsahovat 10 otázek a následně student odpovídá formou volných odpovědí. Podmínkou je 50 % úspěšnost.

Bez splnění výše uvedených podmínek není možné zapsat zápočet.

Osnova přednášek:

1. Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologie nemoci. Reakce jedince na nemoc.

2. Základní psychické funkce a jejich poruchy.

3. Poruchy paměti. Demence

4. Osobnost. Poruchy osobnosti.

5. Změny v prožívání a chování pacientů během krizových situací

6. Úroveň chování zdravotníků k nemocným. Krizová intervence a komunikace.

7. Psychologický přístup k handicapovanému pacientovi.

8. Psychologický přístup k dětskému pacientovi.

9. Psychologický přístup k seniorům.

10. Problematika smrti a umírání.

11. Problematika multikulturalizmu a multikulturní komunikace

12. Psychologie učení, motivace k změně chování a základy edukace.

13. Stres a syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

14. Zvládání stresu a antistresové techniky. Time management jako faktor prevence stresu.

Osnova cvičení:

1. Úvod do zdravotnické psychologie. Reakce pacienta na změněnou životní situaci.

2. Nácvik profesionálního přístupu k pacientům v rámci poskytování zdravotní péče.

3. Nácvik přístupu k psychicky narušenému jedinci.

4. Nácvik přístupu k handicapovaným pacientům v rámci modelových situací.

5. Prezentace powerpointových prezentací studentů na zadané téma.

6. Antistresové programy. Zvládání stresu. Coping.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu zdravotnická psychologie v rozsahu nezbytném pro výkon povolán.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ralbovská, R., Knezović, R.: Multidisciplinární a integrační přístup k handicapu. Bratislava: NOI. 2012.

Zacharová a kol.: Zdravotnická psychologie. Praha: Grada. 2010.

Beran, J.: Lékařská psychologie pro praxi. Praha: Grada. 2009

Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha: Grada 2007.

Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha: Grada 2008.

Doporučená literatura:

Vodáčková, D a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál. 2007

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: