Jste zde

17PBLZHE - Základy hygieny a epidemiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZHE Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Zápočet: formou testu s volenou odpovědí. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení: 30 - 27 správných odpovědí = 1 (A); 26 - 24 správných odpovědí = 1,5 (B); 23 - 21 správných odpovědí = 2 (C); 20 - 18 správných odpovědí = 2,5 (D); 17 - 15 správných odpovědí = 3 (E); 14 a méně správných odpovědí = 4 (F).

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1.Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí, enviromentální zdraví - péče o životní prostředí

2.Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření

3.Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření

4.Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky. Zásady hygienicko- protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky

5.Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí

6.Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání,

bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky

7.Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

8.Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí kardio a cerebrovaskulárních, diabetu, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví). Akutní

respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu)

9.Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS). Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace- očkovací

kalendář

10.Bioterorizmus - nákazy jako bojové biologické prostředky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a v ochraně veřejného zdraví a seznámení se s oborem a metodami práce používanými v epidemiologii infekčních i neinfekčních nemocí, v epidemiologii životního prostředí a s možnostmi prevence.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, Karolínum, Praha 2009

Doporučená literatura:

1.Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha, Triton, 2002

2.Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie - obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí.

Karolinum, Praha 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek LS 2019/2020176.99 KB