Jste zde

17PBLZB - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZB Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro. Přístrojová technika, základní principy analýzy vzorků.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Další podmínkou je zpracování uceleného referátu na zadané téma, včetně prezentace v průběhu cvičení (prezentace 20 - 25 min. na zadané téma, prezentace zpracovaná v PowerPointu) a zodpovězení doplňujících otázek k dané problematice.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek. O případných změnách budou studenti včas informováni. Pořadí uvedených témat je shodné s níže uvedenými přednáškami.

Osnova přednášek:

1.Metody využívající ionizující záření k diagnostice

2.Základy přístrojové techniky 1

3.Elektrický proud

4.Biofyzika orgánů a tkání 1

5.Mikroskop

6.Teplo, základy použití nízkých a vysokých teplot

7.Molekulová biofyzika

8.Zobrazovací vyšetřovací metody 1

9.Zobrazovací vyšetřovací metody 2

10.Optické metody

11.Metody molekulární biologie a genetiky

Osnova cvičení:

1. Stavba hmoty.

2. Přeměna energie v organizmu.

3. Sedimentace krve.

4. Odstředivá síla.

5. Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

6. Vnější tlak a organizmus.

7. Sterilizace.

8. Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

9. Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

10. Hluk a audiometrie.

11. Poslech, poklep, pohmat.

12. Ultrazvuk.

13. Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

14. Elektrický proud.

15. Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

16. Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

17. Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

18. Ionizující záření.

19. Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

20. Využití ionizujícího záření v medicíně.

21. Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

22. Magnetická rezonance.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotní laborant.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Rosina, J., Kolářová, H., Stanek., J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, Grada, Praha, 2006

2.Navrátil, L., Rosina, J.: Medicínská biofyzika, Grada, Praha 2005

3.Navrátil, L., Rosina, J.: Biofyzika v medicíně ? učebnice pro lékařské fakulty, Manus, Praha, 2003

Doporučená literatura:

1.Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB, Praha, 2000

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: