Jste zde

17PBLOLD - Obecné laboratorní dovednosti

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLOLD Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Absolvent předmětu zvládá základní laboratorní dovednosti (např. odměřování objemu, vážení, práce a automatickou pipetou) včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (např. pH-metr, spektrofotometr, úpravna vody), dodržuje zásady bezpečnosti práce a vedení laboratorní dokumentace včetně zpracování dat a vypracování protokolů.

Požadavky:

Studenti jsou povinni splnit všechny praktické úlohy. Je požadována 100% účast na cvičeních. Absence je povolena pouze ze závažných zdravotních důvodů. Student je povinen se omluvit a chybějící praktikum po dohodě s vyučujícím nahradit.

Zápočet bude udělen za splnění docházky a všech protokolů a pracovních listů a nejméně 50% bodů získaných v závěrečném testu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratoři, zásady práce v laminárním boxu. Vážení, měření objemu.

2. zásady práce s automatickou pipetou

3.Měření pH. Krystalizace, filtrace

4. Centrifugace. Voda v biochemické laboratoři parametry a příprava destilované, deionizované a ultračisté vody.

5. Stanovení hustoty, osmolality.

6. Práce se sklem, mytí laboratorního skla, plasty v biochemické laboratoři.

7. Dezinfekce a sterilizace, úprava biologického materiálu, homogenizace.

8. Precipitační metody, separační metody.

9. Měření a interpretace absorpčních spekter v UV/VIS oblasti.

10. Příjem a skladování reagencií (přepravní teplota, teplota skladování, příbalové informace, bezpečnostní listy, zásady skladování nebezpečných chemických látek).

Cíle studia:

Cílem předmětu je sjednocení a doplnění laboratorních návyků a dovedností a příprava na všechna následující praktická cvičení i odborné praxe konané ve zdravotnických zařízeních.

Studijní materiály:

Káš, Jan et al. Laboratorní techniky biochemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2006. 258s. ISBN 80-7080-586-2

Kotek Jan. Laboratorní technika. 1. vydání, Praha: Karolinum, 2007. 105s. ISBN 9788024614410

Opekar, František et al. Základy analytické chemie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 201s. ISBN 80-246-0553-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: