Jste zde

17PBLMM - Mikroskopické metody

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMM Z 2 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení s různými typy mikroskopických metod používaných v biologických vědách a medicíně. Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další.

Na cvičení seznámení se stavbou a funkcí optického mikroskopu; seznámení se s technikou pozorování a kreslení biologických objektů. Nativní preparáty; typy barvení, nejpoužívanější barviva. Roztlakové preparáty. Trvalé preparáty, typy zalévacích medií, zhotovování trvalých preparátů. Příprava preparátů pro elektronový mikroskop.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Dva vědomostní testy v průběhu semestru, písemné vypracování odpovědí na otázky, s úspěšností minimálně 60%.

Cvičení:

1. Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení musí být nahrazeno.

2. Ze všech laboratorních cvičení musí student samostatně vypracovat dostatečně kvalitní protokol (viz požadavky na protokol)do laboratorního sešitu.

3. Při kontrole nákresů z cvičení ústním pohovorem, případně písemnou formou prokázat pochopení principu jednotlivých typů přípravy a popisu pozorovaných objektů.

Osnova přednášek:

1.Techniky světelné mikroskopie

2.Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole)

3.Fyzikální princip mikroskopu

4.Preparáty pro světelnou mikroskopii.

5.Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně

6.Fluorescenční mikroskopie.

7.Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie

8. Techniky elektronové mikroskopie - TEM.

9. Techniky elektronové mikroskopie - SEM

10. Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně

Osnova cvičení:

1.Mikroskop. Stavba, seřízení, obsluha.

2.Mikroskopické preparáty. Pozorování zhotovených nativních preparátů. Vitální barvení. Pozorování mortality buněk.

3.Plazmolýza buněk a chemotaxe.

4.Mikroskopování prokaryotní a eukaryotní buňky senného nálevu.

5.Inverzní mikroskopie. Pozorování buněk ve fázovém kontrastu.

6.Pozorování preparátů živočišných tkání.

7.Buněčné dělení - mitóza.

8.Příprava trvalých preparátů.

9.Příprava preparátů a pozorování snímků TEM, SEM, případně exkurze.

10.Příprava preparátů a pozorování snímků fluorescenční mikroskopie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad o mikroskopických metodách používaných v biologických vědách a medicíně. Pochopit principy technik světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a elektronové mikroskopie (SEM, TEM) používané v biologii a medicíně. Zvládnout práce s optickým mikroskopem, přípravu nativních a trvalých preparátů.

Studijní materiály:

1.NEBESÁŘOVÁ, Jana. Elektronová mikroskopie pro biology [online]. České Budějovice: 13.1.2002/13.1.2002. http://www.paru.cas.cz/lem/book/

2.Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.

3. http://micro.magnet.fsu.edu/ stránka věnovaná všem aspektům mikroskopie (uděleno svolení k používání pro výuku)

Doporučená literatura:

1.Amelinckx,S., D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997. Ebook - http://knihovny.cvut.cz - EIZ - Wiley online library.

2.Molecular Expressions - Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

3.KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

4. Vymětalová, V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2008

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon přednáška 12.51 MB
PDF icon přednáška 21.43 MB
PDF icon přednáška 31.05 MB
PDF icon přednáška 4303.67 KB
PDF icon přednáška 5+712.49 MB
PDF icon přednáška 61.74 MB
PDF icon přednáška 81.15 MB
Soubor přednáška 94.59 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon úloha 1275.51 KB
PDF icon úloha 2288.36 KB
PDF icon úloha 3281.51 KB
Soubor Stanovení počtu buněk a jejich viability18.67 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: