Jste zde

17PBLMB - Molekulární biologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMB Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Hlavní náplní předmětu je popis struktur podílejících se na dědičnosti organismů, jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce - struktura a funkce nukleových kyselin DNA, RNA. Replikace, transkripce, translace. Proteosyntéza, prokaryotická a eukaryotická genová exprese. Struktura a funkce vybraných proteinů a enzymů.

Předmět je doplněn o výklad nejdůležitějších experimentálních metodik molekulární biologie - izolace DNA, centrifugace, PCR, ELFO. Genové manipulace - genové inženýrství, modifikace genů, sestřih genů. Rekombinantní DNA, vektory, restrikční enzymy.

Biotechnologie, hybridomové technologie.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu

1.2 testy - minimálně 60% úspěšnost (termíny - 1. po 7. týdnu, 2. po 13. týdnu)

2.100% docházka u praktických cvičení

3.Odevzdané všechny protokoly z praktických úloh

Podmínky pro zkoušku:

1. Úspěšné absolvování písemného testu (60%)

2. Ústní zkoušení z probrané látky

Upozornění: Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Charakteristika předmětu, historie, definice pojmů.

2. Struktura a funkce DNA, (struktura purinových a pyrimidinových bazí; nukleotidy a nukleotidy, primární, sekundární, terciární struktura DNA; stavba genu; morfologie chromosomů, karyotyp).

3. Replikace a reparace DNA. Replikace DNA u prokaryot a eukaryot, fáze a přehled enzymů replikačního aparátu. Reparace - rozdělení reparačních mechanismů.

4. Izolace nukleových kyselin; stanovení koncentrace a čistoty NK; restrikční metody, elfo.

5. Rekombinantní DNA, restrikční enzymy, PCR - reakce.

6. Centrální dogma molekulární biologie.

7. Struktura a funkce RNA, (purinové a pyrimidinové baze, ribozomální RNA, messenger RNA, transferová RNA; stavba a funkce ribozómu).

Proces transkripce, složitost eukaryotních genů, posttranskripční úpravy.

8. Proces translace, posttranslační úpravy proteinů, genová exprese a její regulace.

9. Enzymy experimentálně používané v molekulární biologii..

10.Průtoková cytometrie.

11.Klonování DNA, vektory.

12. Biotechnologie přípravy vybraných proteinů. Hybridomové technologie.

13.Genové inženýrství. Transgenní organizmy - GMO.

14. Genová terapie - definice a klasifikace, genová terapie nádorových onemocnění, genová terapie zprostředkovaná oligonukleotidy, genová (genetická) imunizace.

Osnova cvičení:

1.-2. Bezpečnost práce v molekulárně-biologické laboratoři, přístrojové vybavení laboratoře.

Genotypizace- metoda identifikace druhu, jedince pomocí DNA sekvencí.

3.-4. Izolace DNA z tkání metodou Fenol-chloroform.

5.-6. Izolace DNA z tkání pomocí NaOH.

7.-8. Měření koncentrace a čistoty extrahované DNA.

PCR reakce - příprava PCR mixu a vzorků pro amplifikaci úseků DNA.

9.-10. Příprava elektroforézy. Identifikace vzorků horizontální elektroforézou.

Vizualizace fragmentů DNA pomocí UV-transiluminátoru, fotodokumentace výsledků.

11. -12. Zápočtový test. Vyhodnocení výsledků experiment.

13.- 14. Kontrola zápočtového testu a protokolů, udělení zápočtu.

Cíle studia:

Seznámit se základními pojmy z molekulární biologie, základními metodami a aplikacemi molekulární biologie.

Studijní materiály:

- Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : Úvod do molekulární biologie buňky, Ústí nad Labem, 2000 Espero Publishing-

- Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, Garland Science, 2008 (anglicky)-

- Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno, 2006. Díl I.- Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1999. Díl II. - Rosypal, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. Díl III.- Rosypal, Stanislav a kol.: Úvod do molekulární biologie IV. Třetí inovované vydání. Brno, Grafex, 2002. 300 s. Díl IV.-

- Šmarda J. a kol.: Metody molekulární biologie, Brno, Masarykova univerzita 2005.- Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989.-

- Zima, Tomáš a kol: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Úloha č. 1205.97 KB
PDF icon Úloha č. 2194.69 KB
PDF icon Úloha č. 3200.13 KB
PDF icon Úloha č. 4225.81 KB
PDF icon Úloha č. 5307.41 KB
PDF icon Úloha č. 6210.67 KB