Jste zde

17PBLLPH - Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPH KZ 4 10XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe část A

Vyšetření antierytrocytárních protilátek, metody průkazu, screening, určení specifity antierytrocytárních protilátek, rozlišení směsí, kvantitativní stanovení, význam pro kliniku

Fenotypizace, laboratorní stanovení antigenů erytrocytů pomocí různých typů imunodiagnostik (polyklonálních, monoklonálních) a různých testů

Imunohematologické vyšetření pacientů s AIHA a laboratorní zajištění transfuze, vyšetření přímého antiglobulino-vého (Coombsova) testu (PAT), kvantitativní stanovení PAT, použití

polyspecifických a monospecifických anti-globulinum humanum (AGH) sér, doplňující testy

Imunohematologické vyšetření novorozence, krevní skupina, PAT, volné protilátky

Imunohematologické vyšetření pacientů s HON a laboratorní zajištění transfuze

Imunohematologické laboratorní vyšetření potransfuzní reakce

Rozlišení antierytrocytárních IgG a IgM protilátek pomocí imunohematologických testů

Laboratorní diagnostika HLA, metody průkazu antigenů HLA I. a II. třídy, průkaz protilátek, organizace práce při detekci HLA znaků dárců kadaverozních orgánů a příbuzných kandidátů

transplantací, práce s registry (čekatelé na transplantace, dárci kostní dřeně)

Preanalytická, analytická a postanalytická fáze v imunohematologické laboratoři, zajištění identifikace a návaznosti v průběhu celého laboratorního procesu, příprava vzorků k analýze,

centrifugace, třídění

Odborná praxe část B

Vyšetření krevní skupiny v systému AB0, včetně vyšetření slabých krevních skupin a abnormalit, vylučovatelství

Vyšetření krevní skupiny v systému Rh, vyšetření slabých a variantních D antigenů, význam interpretace u pacien-tů a dárců krve, imunoprofylaxe

Předtransfuzní vyšetření, povinná laboratorní stanovení a procesy, laboratorní zajištění kompatibilní transfuze

Laboratorní informační systémy, informační systémy pro výrobu v ZTS, způsoby on-line a of-line komunikace, tiskové sestavy a výstupy, systém kontrol, práce s čárovými kódy

Řídicí dokumentace systémů managementů jakosti v laboratoři a v ZTS

Výroba transfuzních přípravků, práce s registry dárců krve, posouzení způsobilosti dárce krve, běžný odběr krve, aferetické odběry, povinná laboratorní stanovení, standard značení

transfuzních přípravků, skladování transfuz-ních přípravků, výdej a transport transfuzních přípravků, kontroly jakosti

Autologní transfuzní přípravky, zásady práce s pacientem - dárcem, způsoby odběru a zpracování

2 týdny praxe Imunohematologie a transfúzní služba

1. Laboratorní vyšetření dárců krve

2. Laboratorní důkaz krevních skupin a kompatibility krve

3. - 4. Vyšetření protilátek

5. - 6. Vyšetření leukocytárních a trombocytárních antigenů

7. - 8. Imunohematologická vyšetření u hemolytického onemocnění novorozence

9. - 10. Vyšetření ke snížení nebezpečí přenosu infekčních chorob transfúzními přípravky

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení poznatků získaných během laboratorní praxe ve II. ročníku studia. Praxe je rozdělena na 2 části, vždy po 5 dnech. V části A se studenti seznámí s provozem imunohematologické laboratoře, v jejímž rámci si osvojí metodiky zde zavedené a akreditované, v části B potom s chodem transfuzního oddělení (příjem dárců, práce v odběrové místnosti, následné zpracování vzorků a jejich uchování, zásady expedice) a s diagnostickými metodikami zde zavedenými.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Vyhláška o SVP 196/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2.Metodické opatření MZ 606/7/2003 Standard značení transfuzních přípravků

3.Věstník MZ 2003, částka 8 Řešení problematiky HIV/AIDS

Doporučená literatura:

1.Doporučení Rady Evropy 98/463/EC

2.Handbook of Transfusion Medicine, Academic Press, USA, 2001

3.Laboratorní hematologie v přehledu fyziologie a patofyziologie hemostázy. Ed. Pecka, M. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004, 237 s.

4.Pecka, M.: Laboratorní hematologie v přehledu fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006, 304 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: