Jste zde

17PBLLP - Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLP Z 7 40XD česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Biochemie II. (17PBLBCH2)
Histologie a histologické techniky (17PBLHHT)
Hematologie a imunohematologie (17PBLHIM)
Základy imunologie a imunochemie (17PBLZII)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se podrobněji seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není určeno

Osnova cvičení:

Klinická biochemie - 10 dní

. Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy

. Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků

. Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení glykémie z kapilární krve

. Stanovení osmolality séra, moči, stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů

Klinická hematologie a transfuziologie - 10 dní

. Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

. Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu

. Automatizované a manuální metody vyšetření parametrů hemostázy (trombocyty, plazmatické faktory)

. Technika zhotovení a vyhodnocení krevního nátěru (periferní krev, kostní dřeň)

. Laboratorní metody pro diagnostiku anémií a nádorových chorob krvetvorných buněk

Histologie - 5 dní

. Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

. Příprava materiálu pro histologické využití, základní zmrazovací technika, technika zhotovení řezových preparátů na mikrotomu

. Histochemie anorganických látek

. Barvení preparátů

. Obecná histologie - tkáně lidského těla ve světelném a elektronovém mikroskopu

Klinická mikrobiologie - 10 dní

. Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

. Zpracování vzorků na bakteriologická vyšetření (moč, výtěr z krku, poševní výtěr, sputum, hnis, hemokultura)

. Stanovení citlivosti na antibiotika difusní metodou

. Sérologické metody a jejich použití

Klinická imunologie - 5 dní

. Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

. Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity

. Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity

. Vyšetřovací algoritmy ppři diagnostice imunopatologických stavů

Cíle studia:

Cílem praxe ve II. ročníku je především zvládnutí základních návyků nezbytných pro práci v rutinní laboratoři a ve všech jejich provozů. Především se jedná o bezpečnost práce, systém organizace chodu, zvládnutí příjmu a zpracování biologických vzorků, obsluhu automatických přístrojů a jejich údržbu a vedení dokumentace.

Vedle seznámení s přístrojovou technikou získá posluchač návyky a zkušenosti i se zpracováním vzorků „klasickou technikou“, které jsou nezbytné při práci v menších laboratořích, přímo na klinických odděleních či při některých náročnějších hodnoceních, například kostní dřeně.

Důraz praxe je rovněž kladen na získání schopností soustředěné pozornosti a preciznosti a uvědomění si zodpovědnosti za svou práci. Je cílem, aby student zvládl základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s biologickými materiály a osvojil si etiku pracovníka ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Štern, P. A KOL: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005.

2. Penka, M. et al.: Hematologie a transfúzní lékařství. Grada, Praha, 2011, 488 s.

3. Douglas, F., Paulsen. Histologie a buněčná biologie. Jinočany: HaH, 2004.

4. Votava, M., a kol.: Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. Masarykova univerzita, Brno 2000. 309 s.

Doporučená literatura:

1. Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

2. Adam, Z. et al.: Hematologie. Grada, Praha, 2008, 404 s.

3. Maňáková, E., Seichertová, A.: Metody v histologii. Karolinum, Praha 2001.

4. Votava, M., a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno 2003. 465 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: