Jste zde

17PBLKB2 - Klinická biochemie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKB2 Z,ZK 5 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Klinická biochemie I. (17PBLKB1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.

V praktické části přípravy získat praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů klinických laboratoří.

Požadavky:

Zápočet:

1. Na cvičení je požadována 100% účast. V závažných případech je povolena jedna absence, kterou je nutno po dohodě v vyučujícím nahradit. Při více něž jedné absenci bude postupováno individuálně.

2. Test - ke splnění je nutno získat alespoň 50% možných bodů v testu.

Zkouška:

Zkouška probíhá ústní formou. Student se přihlašuje až po získání zápočtu.

Zkušební otázkyjsou dostupné na www stránkách předmětu.

Osnova přednášek:

1.Distribuce tekutin v organismu (celková tělesná voda, intra- a extracelulární tekutina, distribuce iontů). Stanovení Na, K, Cl (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace). Stanovení Ca, Mg, P (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace).

2.Acidobazická rovnováha (pH, pufry, činnost plic a ledvin, základní měřené a počítané parametry, odběr krve, přístrojová technika a principy měření, druhy poruch, kompenzované a kombinované poruchy). Osmolalita krve a moči, pojem osmolality gap.

3.Enzymy (obecná enzymologie ? definice, názvosloví, typy reakcí, faktory ovlivňující rychlost enzymové reakce, izoenzymy, makroenzymy, základní principy klinické enzymologie). Vyšetřování enzymových aktivit v klinické biochemii (principy metod a význam stanovení (ALP, AMS, LPS, CHS, AST, ALT, GGT, CK, CK-MB, LD).

4.Hormony (definice, dělení podle chemické struktury, stanovení hormonů, řízení sekrece hormonů, hormony hypotalamu a hypofýzy, štítné žlázy, kůry a dřeně nadledvin, pohlavní hormony). Trendy laboratorní medicíny (automatizace, integrace, konsolidace, centralizace vs. POCT, laboratorní medicíny založená na důkazech vs. personalizovaná medicína).

5.Proteiny (složení, stanovení celkové bílkoviny, elektroforéza sérových proteinů, elektroforetické typy)

6.Imunochemické metody (základní pojmy, imunochemické metody kvalitativní, kvantitativní, turbidimetrie a nefelometrie, metody využívající značenou protilátku či antigen, metody homogenní a heterogenní, kompetitivní a sendvičové)

7.Lipidy a lipoproteiny (definice, složení a druhy lipidů, metabolismus lipoproteinů. Cholesterol ? stanovení, frakce, význam, triacylglyceroly ? stanovení. Ateroskleróza, rizikové faktory aterosklerózy)

8.Vitamíny (definice, stanovení, dělení, příklady a význam jednotlivých vitamínů; zejm. vitamíny D, K, C, B12, kyselina listová)

9.Biochemické parametry kostního metabolismu (osteoporóza, ukazatele novotvorby kosti a kostní resorpce)

10.Mozkomíšní mok (vlastnosti, chemické a cytochemické vyšetření, markery hemoragie, dif. dg. meningitid, intrathekální tvorba bílkovin)

11.Transsudáty a exsudáty, dif. diagnostika

12.Biochemické markery nádorových onemocnění (tumorové markery, příklady a význam)

13.Kardiomarkery (kardiální troponiny, diagnostika akutního koronárního syndromu, diagnostika srdečního selhání)

Osnova cvičení:

Cvičení z předmětu Klinická biochemie II. na ÚKBH FN Plzeň

1.Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku

2.Atomová absorpční spektrofotometrie

3.Elektroforetické techniky, imunofixační elektroforéza (typizace M-proteinu) Imunochemické metody

4.Stanovení glykovaného hemoglobinu, acidobazické rovnováhy, molekulárně biologické metody

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

DASTYCH, Milan a Petr BREINEK. Klinická biochemie: bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011. ISBN 978-80-87192-18-4.

RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-324-9.

Racek, J. Klinická biochemie – VÝUKOVÝ MATERIÁL, https://www.vovcr.cz/odz/zdrav/189/page00.html

Doporučená literatura:

ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2013. ISBN 978-80-7492-062-2.

Průvodce laboratorními nálezy. Editor Richard PRŮŠA. Praha: Raabe, c2012. ISBN 978-80-87553-68-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: