Jste zde

17PBLKB1A - Klinická biochemie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKB1A Z 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie II. (17PBLBCH2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.

V praktické části přípravy získat praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů klinických laboratoří.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: absolvování praktik a stáží v plném rozsahu, odevzdání protokolů ze všech úloh, splnění alespoň 50% bodů v testu

Osnova přednášek:

Přednášky 1. ? 7. budou probírány v rámci blokové výuky v Plzni, ostatní bude probráno s MUDr. Fialovou.

1.Úvod do klinické biochemie (definice oboru, postavení mezi ostatními lékařskými obory, úkoly oboru, laboratoř klinické biochemie, pracovníci, laboratorní příručka) 1 h

2.Preanalytická část vyšetření (fáze laboratorního vyšetření, preanalytická fáze ? mimo laboratoř, v laboratoři, preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření) 1,5 h

3.Referenční hodnoty (pojem, metody určení ? neparametrická a parametrická metoda) 1 h

4.Analytické vlastnosti laboratorní metody (přesnost, pravdivost, analytická senzitivita a analytická specifičnost). Kalibrace laboratorních metod. 1,5 h

5.Kontrola kvality v laboratoři. Akreditace laboratoří. 1 h

6.Klinické vlastnosti laboratorní metody (zejm. diagnostická senzitivita a specifičnost, jejich vztah, ROC, pozitivní a negativní predikční hodnota, kritická diference, pojem rizikového faktoru) 1,5 h

7.Vyšetření moči (základní kvalitativní chemické vyšetření, vyšetření močového sedimentu, automatizace vyšetření moči) 2 h

8.Laboratorní vyšetření u onemocnění gastrointestinálního traktu 1 h

9.Glycidy (definice, struktura, druhy, metabolismus a stanovení glukózy) 1 h

10.Laboratorní vyšetření u diabetika (diagnostika diabetu, glykémie, oGTT, glykovaný hemoglobin, C-peptid, mikroalbuminurie, autoprotilátky, komplikace diabetu) 1,5 h

11.Močovina (vznik, stanovení, význam stanovení) 1 h

12.Kreatinin (vznik, stanovení, význam stanovení), stanovení a odhad glomerulární filtrace, funkční zkoušky tubulů 1,5 h

13.Kyselina močová (vznik, stanovení, význam stanovení), amoniak, aminokyseliny (dědičné poruchy metabolismu, fenylketonurie) 1 h

14.Hemoglobin a porfyriny (deriváty hemoglobinu, zejm. karbonylhemoglobin a methemoglobin) 1 h

15.Bilirubin (metabolismus, stanovení) a typy ikteru 2 h

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1.Příjem a identifikace biologického materiálu ? papírová a elektronická žádanka, čarové kódy, čtečky a tiskárny čarových kódů

2.Laboratorní informační systém ? jednotlivé moduly LIS, způsoby on-line a of-line komunikace, pipetovací listy, tiskové sestavy a výstupy, systém kontroly, supervize, vykazování výkonů, sledování ekonomiky

3.Příprava analytických vzorků ? odběrové nádobky, centrifugace, rozpipetován, třídění

4.Práce s automatickými biochemickými analyzátory ? chemické parametry metod, příprava reagencií, sledování průběhu reakce, lag-fáze, linearita, vyčerpání substrátu

5.Chemické a morfologické vyšetření moče ? manuální a automatizovaný provoz. Měření osmolality séra a moče, roztoků iontů, glukózy a močoviny ? výpočty osmolality

6.Měření parametrů AB metabolismu a krevních plynů (pH,pCO2,pO2), vliv vzduchových bublin na měřené parametry

7.Elektroforéza bílkovin na agaróze, denzitometrie, imunofixace. HPLC ? příprava vzorků

8.Atomová absorpční spektrofotometrie ? stanovení Mg plamenovou technikou, stanovení Cu elektrotermickou atomizací

9.Morfologické vyšetření mozkomíšního moku ? kvantitativní cytologie v komůrce, zhotovení cytospinového preparátu. Biochemické vyšetření mozkomíšního moku, spektrofotometrická křivka

10.Systém interní a externí kontroly kvality ? Westgardova pravidla, provádění, hodnocení. Dokumenty správné laboratorní práce a systému řízení kvality podle norem ISO

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.DASTYCH, BREINEK a kol. Klinická biochemie bakalářský obor zdravotní laborant, MU lékařská fakulta, Brno 2008.

2.RACEK et al.:. Klinická Biochemie, Galén, Praha 2006.

3. Racek, J. Klinická biochemie – VÝUKOVÝ MATERIÁL, https://www.vovcr.cz/odz/zdrav/189/page00.html

Doporučená literatura:

1.ZIMA, KAZDA, PRŮŠA et al. Laboratorní diagnostika, Galén, Praha 2007.

2.ŠTERN a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Karolinum 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Ostatní: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: