Jste zde

17PBLKB1 - Klinická biochemie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKB1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie II. (17PBLBCH2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.

V praktické části přípravy student získá praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní jeho snadné zařazení do pracovních týmů klinických laboratoří.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: absolvování praktik a stáží v plném rozsahu a vypracování požadovaných protokolů, splnění nejméně 50% bodů v testu

Požadavky ke zkoušce: splnění požadavků k zápočtu. Tématické okruhy ke zkoušce - písenému testu, odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálním týdenním odstupem.úspěšné absolvování písemného testu

Osnova přednášek:

Přednášky 1. - 7. budou probírány v rámci blokové výuky v Plzni, ostatní bude probráno s MUDr. Fialovou.

1. Úvod do klinické biochemie (definice oboru, postavení mezi ostatními lékařskými obory, úkoly oboru, laboratoř klinické biochemie, pracovníci, laboratorní příručka) 1 h

2. Preanalytická část vyšetření (fáze laboratorního vyšetření, preanalytická fáze ? mimo laboratoř, v laboratoři, preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření) 1,5 h

3. Referenční hodnoty (pojem, metody určení ? neparametrická a parametrická metoda) 1 h

4. Analytické vlastnosti laboratorní metody (přesnost, pravdivost, analytická senzitivita a analytická specifičnost). Kalibrace laboratorních metod. 1,5 h

5. Kontrola kvality v laboratoři. Akreditace laboratoří. 1 h

6. Klinické vlastnosti laboratorní metody (zejm. diagnostická senzitivita a specifičnost, jejich vztah, ROC, pozitivní a negativní predikční hodnota, kritická diference, pojem rizikového faktoru) 1,5 h

7. Vyšetření moči (základní kvalitativní chemické vyšetření, vyšetření močového sedimentu, automatizace vyšetření moči) 2 h

8. Laboratorní vyšetření u onemocnění gastrointestinálního traktu 1 h

9. Glycidy (definice, struktura, druhy, metabolismus a stanovení glukózy) 1 h

10. Laboratorní vyšetření u diabetika (diagnostika diabetu, glykémie, oGTT, glykovaný hemoglobin, C-peptid, mikroalbuminurie, autoprotilátky, komplikace diabetu) 1,5 h

11. Močovina (vznik, stanovení, význam stanovení) 1 h

12. Kreatinin (vznik, stanovení, význam stanovení), stanovení a odhad glomerulární filtrace, funkční zkoušky tubulů 1,5 h

13. Kyselina močová (vznik, stanovení, význam stanovení), amoniak, aminokyseliny (dědičné poruchy metabolismu, fenylketonurie) 1 h

14. Hemoglobin a porfyriny (deriváty hemoglobinu, zejm. karbonylhemoglobin a methemoglobin) 1 h

15. Bilirubin (metabolismus, stanovení) a typy ikteru 2 h

Osnova cvičení:

1. Diabetes mellitus, Orální glukózový toleranční test

2. Metabolismus kyseliny močové, stanovení v séru a v moči, rozpustnost, onemocnění spojená s poruchou metabolismu kys. močové

3. Hemoglobin a železo, stanovení koncentrace hemoglobinu, stanovení celkového železa, onemocnění spojená s poruchou metabolismu železa

4. Metabolismus jaterní buňky

5. Osmometrie - základní principy metody, osmolalita séra a moči, koncentrační pokus

6. Patologické součásti moči, proteinúrie

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.DASTYCH, BREINEK a kol. Klinická biochemie bakalářský obor zdravotní laborant, MU lékařská fakulta, Brno 2008.

2.RACEK et al.:. Klinická Biochemie, Galén, Praha 2006.

Doporučená literatura:

1.ZIMA, KAZDA, PRŮŠA et al. Laboratorní diagnostika, Galén, Praha 2007.

2.ŠTERN a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Karolinum 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: