Jste zde

17PBLHTS2 - Hematologie a transfúzní služba II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLHTS2 Z,ZK 3 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Hematologie a transfúzní služba I. (17PBLHTS1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem transfuziologie (transfuzní služba, transfuzní lékařství).

Značná pozornost je věnována krevně skupinovým systémům, jejich klinickému významu, laboratornímu vyšetřování, včetně popisu a praktického zvládnutí jednotlivých laboratorních metod a postupů. Kromě erytrocytární imunohematologie je vyložena též imunohematologie trombocytů a leukocytů. Předmět je dále orientován tak, aby studenti zvládli základy odběru a zpracování krve, výrobu a druhy jednotlivých transfuzních přípravků, jejich skladování a expedici na klinická oddělení. Součástí této problematiky je znalost rozlišení transfuzních přípravků a krevních derivátů a výroby suroviny na průmyslové zpracování. Zvláštní kapitolou jsou speciální odběrové postupy, dárcovské i léčebné. Studenti jsou seznámeni se zásadami správné výrobní praxe v transfuzní službě a kontrolách kvality při výrobě transfuzních přípravků, včetně detailního popisu laboratorního vyšetřování infekčních markerů u dárců krve. Nedílnou součástí výuky je poznání zásad účelné hemoterapie, léčby a zajištění masivního krvácení, problematicky autotransfuze a transplantace krvetvorných buněk. Opomenuto není ani seznámení se zásady managementu transfuzní stanice a organizace transfuzní služby, včetně vojenské transfuzní služby a systému krizové krevní politiky státu.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

Samostatné správné provedení vyšetření krevní skupiny, screeningu nepravidelných protilátek a testu kompatibility.

Splnění zápočtového testu minimálně na 70 % z možného počtu bodů. Test obsahuje celkem 30 otázek. Z toho 27 je se čtyřmi možnými odpověďmi (jedna je správná a její zvolení je hodnoceno 1 bodem), 3 otázky jsou otevřené (podle správnosti a úplnosti jsou odpovědi hodnocené 0-3 body). tj. maximální možný počet získaných bodů je 36.

Hodnocení:

A:35 - 36 bodů

B:33 - 34 bodů

C:31 - 32 bodů

D 28 - 30 bodů

E: 25 - 27 bodů

F: < 24 bodů

Po vyhodnocení testu (do jednoho týdne) bude případně vyhlášen opravný termín. Zápočtový test je možné opakovat 1 x, při opakovaném neúspěchu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

1.týden – 4 hodiny:

•Seznámení s historií a náplní oboru transfuzní služba a transfuzní lékařství: vymezení oboru, transfuzní služba a transfuzní lékařství, historie oboru, objevy krevních skupin, vývoj transfuzních technik, správná výrobní praxe v transfuzní službě (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

•Organizace transfuzní služby: organizace transfuzní služby v ČR a ve světě, dárcovství krve, dárcovství krvetvorných buněk, vojenská transfuzní služba, krizová krevní politika (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.).

2.týden – 4 hodiny

•Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinový systém ABO a Rh, další krevně skupinové systémy, antierytrocytární protilátky a jejich klinický význam, SEKK v imunohematologii (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

3.týden – 4 hodiny

•Laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů: vyšetření krevních skupin, screening a identifikace protilátek, laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů, automatizace v imunohematologii, test kompatibility, preanalytická fáze v imunohematologii, speciální imunohematologická vyšetření, genotypizace erytrocytárních antigenů, kontroly kvality v imunohematologii, verifikace imunohematologických metod (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D., Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

4.týden – 4 hodiny

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů - teoretické základy (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů – vyšetřovací metody (Ing.Ludmila Landová, Ph.D.)

•Odběry dárců krve a jejích složek - odběry plné krve, přístrojové odběry krevních složek (plk.MUDr.Miloš Bohoněk)

•Zpracování odebrané krve a jejích složek - centrifugace, zmražení, deleukotizace, inaktivace, promytí, značení, transport (plk..MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

5.týden – 4 hodiny

•Laboratorní vyšetření dárců krve - imunohematologické vyšetření dárců krve, laboratorní vyšetření infekčních markerů dárců krve (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Transfuzní přípravky - erytrocytární přípravky a jejich použití, trombocytární a plazmatické přípravky a jejich použití, krevní deriváty (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Kryokonzervace krve -teoretické základy kryokonzervace, kryokonzervace erytrocytů, kryokonzervace trombocytů, použití kryokonzervovaných přípravků (pplk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

•Účelná hemoterapie - zásady účelné hemoterapie, režimy požadavků na transfuzní přípravky, potransfuzní reakce a komplikace, vyšetření potransfuzní reakce (plk.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.)

Osnova cvičení:

Osnova, organizace a časová dotace praktické výuky (OHKT ÚVN):

Studenti jsou rozděleni do skupin po 3-4 studentech, kdy každá skupina absolvuje tuto praktickou výuku:

1.den – 5 hod.

•Vyšetření krevní skupiny

•Screening antierytrocytárních protilátek

•Denní kontroly kvality imunohematologických vyšetření

2.den – 5 hod.

•Předtransfuzní vyšetření a test kompatibility

•Výdej transfuzních přípravků

3.den – 5 hod.

•Imunohematologické vyšetření dárců krve

•Screening infekčních markerů u dárců krve

•Kontrola kvality transfuzních přípravků

4.den – 5 hod.

•Registrace dárců krve a jejích složek

•Předodběrové vyšetření dárců krve a jejích složek

•Odběry dárců krve a jejích složek

•Zpracování plné krve – centrifugace, separace, šokové zmražení, značení

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu transfuzní služba v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotní laborant.

Studijní materiály:

Řeháček V., Masopust J. a kol: Transfuzní lékařství, Grada, 2012 ISBN 978-80-247-4534-3

Penka, M., Tesařová E.: Hematologie a transfuzní lékařství II - Tranfuzní lékařství, Grada, 2012 ISBN:978-80-247-3459-0

Indrák K. (ed.): Hematologie a transfuzní lékařství, Triton, 2014 ISBN: 978-80-7387-722-4.

Pecka, M., Malý, J.: Laboratorní hematologie. Hradec Králové, HK Credit, 2002

Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP ISSN 1213-5763

Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: