Jste zde

17PBLHHT - Histologie a histologické techniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLHHT Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Histologie se zabývá mikroskopickou a submikroskopickou stavbou buněk, tkání a orgánů (mikroskopická anatomie). Pro rozsah výuky zdravotního laboranta je nezbytné seznámit studující se základy funkční cytologie, mikroskopické stavby tkání a se základními údaji o mikroskopické stavbě orgánových systémů. Takto koncipovaná histologie navazuje na výuku biologie, anatomie a fyziologie, seznamuje studující s principy fixace biologických objektů včetně bioptických vzorků, probírá základní charakteristiku změn struktury buněk a tkání vyvolaných fixačními prostředky, principy zalévání biologických vzorků do různých typů médií a seznamuje s principy krájení a barvení preparátů. Orientačně seznamuje s odběrem a následným zpracováním vzorků určených pro histochemické vyšetření a vyšetření ELM.

Vybavení laboratoře pro výuku histologických technik:

Pro nácvik přípravy histologických preparátů je laboratoř vybavena: termostatem, napínací ohřevnou plotnou, vodní lázní, malou píckou pro ohřev parafínu, fixační sadou, odvodňovací sadou lednicí, barvící histologickou sadou, podložními a krycími skly, základním laboratorním sklem, sklenářskými rydly a krájecím diamantem, rotačním a sáňkovým mikrotomem, malým světelným mikroskopem.

S tímto vybavením budou vytvořeny pracovní sekce ve kterých cvičící zvládnou fixaci tkání, její odvodnění, zalití, nakrájení standartních řezů, napínání, barvení a montáž preparátů.

Počty jednotlivých zařízení a výbavy budou upraveny podle počtu cvičících, přičemž počet studentů na jednu sekci nepřesáhne počet tří osob. Speciální techniky (histochemie, imunohistochemie, cytochemie atd.) budou, vzhledem k nákladnosti spotřebovávaných medií demonstrovány vyučujícím nebo pomocným lektorem. Techniky elektronové mikroskopie a příprava preparátů pro tyto technologie bude řešena výkladem s obrazovou prezentací a exkurzí malých skupin těchto posluchačů na příslušných pracovištích.

Požadavky:

Podmínky zápočtu z histologie :

Povinná účast na praktických cvičeních. Je omluvena 1 absence v průběhu semestru.

Při více absencí ústní přezkoušení z těchpraktických cvičeních,kde student chyběl.

Průběžné znalosti v průběhu semestru. Úspěšné absolvování 2 zápočtových testů v průběhu semestru s výsledkem minimálně : E / dostatečně /.

Termíny testů budou v syllabu.

V případě neúspěchu u testuústní přezkoušení z témat, která byla v testu.

Podmínky zkoušky z histologie :

Zkouška probíhá ústní formou úspěšným absolvováním 3 otázek z celkového seznamu 45 otázek./ 3 soubory po 15 otázkách /

Zcela vyjímečně může student dostatnáhradní otázku / podle průběhu zkoušky /.

Každá otázka je ohodnocena zvlášť a na konci zkoušky stanovena jedna celková známka.

V případě neuspěchu, opakuje student celou zkoušku.

Osnova přednášek:

Přednášky

Týden/Téma

Na první přednášku dne 6. 10. 2015 se studenti dostaví do Purkyňova ústavu, Praha 2, Albertov 4, 1. patro, vestibul - 13:45 hodin (přezutí s sebou)!

1. Obecná stavba buňky, buněčná membrána, organely, buněčné inkluse

Epitelová tkáň, charakteristika, klasifikace, přehled výskytu

2. Pojivová tkáň - obecná stavba, typy pojivové tkáně

Vazivo, chrupavka , kost

3. Nervová tkáň - neuron a buňky neuroglie

CNS a PNS- přehled výskytu typů neuronů

4. Svalová tkáň - obecná stavba svalové tkáně , kosterní sval

Myokard, hladká svalovina, princip kontrakce kosterního svalu.

5. Krev - formované krevní elementy a krevní plasma

Hemopoesa - vývoj krevních elementů

6. Kardiovaskulární systém - obecná stavba cév, kapiláry, artérie, vény

Lymfatický systém - lymf.uzlina, slezina, thymus

7. Dýchací systém - dýchací cesty - sliznice dýchacích cest

Plíce, stavba a funkce, hemorespirační bariéra

8. Trávicí systém - obecná stavba trávicí trubice, jícen

Žaludek, tenké a tlusté střevo

9. Močový systém - ledvina, nefron, hemourinární bariéra

Vývodné cesty močové

10. Mužský pohlavní systém - varle, spermiogenese

Vývodné cesty pohlavní u muže

11. Ženský pohlavní systém - oogenese, ovarium

Vejcovod, stavba stěny dělohy

12. Endokrinní systém - hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska

Nadledvina, Langerhansovy ostrůvky pankreatu

13. Kůže - stavba epidermis, dermis, kožní adnexa

14. Smyslové orgány - smyslové buňky - klasifikace

Stavba oka , ucha

Osnova cvičení:

Praktická cvičení

Týden/Téma

1. Histologická technika 1:: základní postup a kroky při výrobě preparátu, odběr materiálu , fixace, fixační tekutiny ,ukázka fixačních tekutin.

Mikroskop - popis , základy mikroskopování

2. Histologická technika 2: zalévání tkání, zalévací média, krájení řezů, typy mikrotomů, lepení řezů na podložní skla.

Mikroskopování typů epitelů, typy epitelů podle stavby v mikroskopu

3. Barvení parafínových řezů , metoda hematoxylin - eosin, přehledné a speciální barvící metody, montování řezů , montovací média

Mikroskopování barvících metod, preparáty chrupavky, kosti, vaziva

4. Práce v laboratoři - opakování histologické techniky

/ rozdělení studentů na 2 skupiny - 1. skupina - práce v laboratoři

- 2.skupina - zápočtový test č. 1

Skupiny se vystřídají /

5. Zhotovení a barvení krevního nátěru, vyhodnocení nátěru, leukogram

Mikroskopování krevního nátěru a preparátů svalové tkáně.

6. Histochemie, průkaz polysacharidů, lipidů, DNA a enzymů

Mikroskopování preparátů histochemických metod, cév a lymfatických orgánů

7. Základy imunohistochemie ,princip imunohistochemických metod

Histologická technika v elektronové mikroskopii

8. Práce v laboratoři - opakování histochemie a elektronové mikroskopie

/ rozdělení studentů na 2 skupiny - 1. skupina - laboratoř

- 2.skupina - elektronový mikroskop

Skupiny se vystřídají /

Mikroskopování preparátů dýchacího systému.

9. Játra, pankreas, žlučník - stavba a funkce

Mikroskopování těchto preparátů a preparátů močového systému.

10. Nadvarle , funiculus spermaticus, prostata

Mikroskopování preparátů mužského pohlavního systému

11. Tuba uterina, uterus, vagina

Mikroskopování preparátů ženského pohlavního systému.

12. Zápočtový test č. 2 - součástí testu je poznání a rozbor 1 preparátu ze seznamu probraných preparátů k 12. týdnu

13. Mikroskopování preparátů endokrinních žláz a kůže

Rozbor zápočtového testu, stanovení termínů k opravám testů

Informace o ústní zkoušce z histologie, termíny zkoušky.

14. Mikroskopování preparátů oka a ucha

Zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Kolektiv autorů: Histopatologické vyšetřovací techniky, Brno,2003 (2004)

2.Bancroft,J.D., Gamble M.: Theory and practice of histological techniques, Churchil Livingstone 2001.

Doporučená literatura:

1.Jirkovská, M.: Histologická technika. Galén, Praha 2009.

2.Maňáková, E. a Seichertová, A.: Metody v histologii. Karolinum, Praha 2001.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: