Jste zde

17PBINMP - Návrh a management projektu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBINMP KZ 3 1P+1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBINMP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Typy projektů. Etapy návrhu projektu. Specifické požadavky jednotlivých typů projektů. Dokumentace projektu. Management, organizace a koordinování projektu. Plánování a řízení realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení. Projektové řízení a jeho zákonitosti. Stanovení týmových typů. Vedení pracovních porad. Motivace. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Bakalářská práce jako projekt. Možnosti využití SW produktů pro návrh a management projektu.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: docházka min. 70% na cvičeních, odprezentování vyhovující práce, zvládnutí závěrečného testu

Hodnocení: ústní přezkoušení teoretických znalostí a obhájení odevzdané práce, celkové hodnocení předmětu dle klasifikační stupnice ECTS

Osnova přednášek:

1. Úvod, seznámení s projektovým řízením, pojmy

2. Idea, studie, studie proveditelnosti, rozhodování

3. Projektová dokumentace, vazba na studii proveditelnosti, zákon o veřejných zakázkách

4. Rámec projektu, osobnost projektového managera, osobnosti v týmu, silné a slabé stránky lidí, motivace a řízení výkonnost lidí

5. Řízení lidí, řízení změn, vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti

6. Smluvní vztahy, nový občanský zákoník, předávání a přebírání díla, ekonomické posouzení projektu

7. Příklady projektů, řízení projektů, komunikace a sdělení informací

Osnova cvičení:

1. Test osobnosti, vytvoření týmů, zvolení rolí v týmu, vyjasňování kompetencí. Zadání/výběr tématických projektů (výběr z námi navržených témat). Projekt bude řešen na reálných akcích probíhajících ve FN v Motole

2. Změnový management, konzultace a upřesnění zadání z první hodiny

3. Vytvoření studie proveditelnosti vycházející z konečné podoby zadání projektu konzultovaného ve druhé hodině cvičení. Stakeholder management v procesu řízení projektu (NKÚ, hygienická stanice HMP, ředitel ZZ, přednostové klinik, investor, realizátor, stavbyvedoucí, ...) ? zkouška rozhodování na reálných příkladech z praxe. Komunikační plán.

4. Uvedení slabých a silných stránek, časový harmonogram činností, ekonomické zhodnocení.

5. Ukončení projektu a prezentace s oponenturou

6. Vytvoření smlouvy o dílo nebo smlouvy s investorem

7. Závěrečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada, 2006.

[2]Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007.

[3]Šulák, M., Vacík, E. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha: Express, 2005

[4]Němec,V.: Projektový management. Praha: Grada Publishing , 2002

[5]Kopčaj, A.: Řízení proudu změn, všedním způsobem nevšední rozvoj firmy. Ostrava: Kopčaj-Silma, Ostrava, 1999.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky - odkaz: 

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek 17PBINMP v LS1718 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B172/17PBINMP/lec

Harmonogram cvičení 17PBINMP v LS1718 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B172/17PBINMP/tut