Jste zde

17PBFZRM2 - Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZRM2 ZK 4 25XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. (17PBFZRM1)
Přednášející:
Cvičící:
Dita Hamouzová (gar.), Andrea Hašková, Kateřina Jinochová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů. Teoretická část se zaměřuje na neurofyziologický a kineziologický výklad jednotlivých postupů. V koncepci celého předmětu je akcentován neurofyziologický přístup v konfrontaci s analytickými přístupy. Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených metod. Předmět je rozložen do zimního i letního semestru.

V zimním semestru je kladen důraz na praktické zvládnutí manuálních technik a v rámci pokračování předmětu v letním semestru „Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II“ je doplněna výuka techniky PNF a seznámení se s dalšími terapeutickými metodami: NDT Bobath koncept v pediatrické praxi, MDT-McKenzie, Akrální koaktivační terapie a Léčebné postupy dle Mojžíšové.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zakončení zimního semestru je formou zápočtu. Zápočet uděluje cvičící na základě průběžného zkoušení a prokázání praktických znalostí na závěr semestru.

Předmět je zakončen v letním semestru zkouškou, která je složená ze závěrečného testu a ústní zkoušky z otázek uveřejněných na webové stránce předmětu. (závěrečný opakovací test je složen z otázek vycházející z náplně předmětu, ke splnění zápočtu je nutná 70% úspěšnost. V případě menší % úspěšnosti student má možnost test opakovat. Při splnění minimální 50% úspěšnosti druhého testu je student při ústní zkoušce přezkoušen i z otázek testu. Při menší něž 50% úspěšnosti opakujícího testu je student ohodnocen stupněm F.

Osnova přednášek:

Není určena

Osnova cvičení:

Zimní semestr dle daného rozvrhu

Letní semestr-výuka v bloku:

MDT- diagnostický a terapeutický koncept.

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) – diagonály a vzorce pro lopatku, pánev, horní a dolní končetinu. Seznámení s aplikovanými, posilovacími i relaxačními technikami.

Léčebné postupy dle Ludmily Mojžíšové.

Přístupy vycházející z ontogenetického vývoje zaměřené na centrální poruchy hybnosti u dětí (NDT Bobath koncept v pediatrické praxi)

Metody primárně zaměřené k pohybové výchově a správnému držení těla -ACT

Cíle studia:

Získat základní znalosti a dovednosti v diagnostických a mobilizačních technikách, metod vycházejících z vývojové kineziologie a technikách na neurofyziologickém podkladě v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-0105-517-5.

SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017, 115 s. ISBN 978-802-4619-415.

BASTLOVÁ, Petra. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. ( část 1. i 2.) 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5301-9.

PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Cvičení pro fyzickou a duševní harmonii: metoda Ludmily Mojžíšové. Praha: XYZ, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7388-140-5.

Doporučená literatura:

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Metoda Ludmily Mojžíšové: cesta k přirozenému otěhotnění, 10 cviků pro fyzické a duševní zdraví. Praha: XYZ, 2007, 151 s. ISBN 978-80-87021-68-2.

VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 180 s. ISBN 978-802-4727-103.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Hlava a krk11.73 KB
Soubor HK tabulka11.6 KB
Office spreadsheet icon DK tabulka27.5 KB
Soubor Trup11.75 KB
PDF icon Spis bederní181.61 KB
PDF icon Spis kontrolní140.61 KB
PDF icon Spis hrudní184.83 KB
PDF icon Spis krční189.61 KB
PDF icon Spis končetiny dolní279.9 KB
PDF icon Spis končetiny horní315.79 KB
PDF icon McKenzie článek231.91 KB
PDF icon Techniky PNF140.42 KB
PDF icon Okruhy otázek61.58 KB
Soubor Rozvrh blokové výuky únor 202215.75 KB
PDF icon Rozdělení studentů 2022205.48 KB