Jste zde

17PBFZRM1 - Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZRM1 Z 3 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Dita Hamouzová (gar.), Ivana Střílková, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů. Teoretická část se zaměřuje na neurofyziologický a kineziologický výklad jednotlivých postupů. V koncepci celého předmětu je akcentován neurofyziologický přístup v konfrontaci s analytickými přístupy. Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených metod. Předmět je rozložen do zimního i letního semestru.

V zimním semestru je kladen důraz na praktické zvládnutí manuálních technik a v rámci pokračování předmětu v letním semestru „Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II“ je doplněna výuka techniky PNF a seznámení se s dalšími terapeutickými metodami: NDT Bobath koncept v pediatrické praxi, MDT-McKenzie, Akrální koaktivační terapie a Léčebné postupy dle Mojžíšové.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zakončení zimního semestru je formou zápočtu. Zápočet uděluje cvičící na základě průběžného zkoušení a prokázání praktických znalostí na závěr semestru.

Předmět je zakončen v letním semestru zkouškou, která je složená ze závěrečného testu a ústní zkoušky z otázek uveřejněných na webové stránce předmětu. (závěrečný opakovací test je složen z otázek vycházející z náplně předmětu, ke splnění zápočtu je nutná 70% úspěšnost. V případě menší % úspěšnosti student má možnost test opakovat. Při splnění minimální 50% úspěšnosti druhého testu je student při ústní zkoušce přezkoušen i z otázek testu. Při menší něž 50% úspěšnosti opakujícího testu je student ohodnocen stupněm F.

Osnova přednášek:

Není určena

Osnova cvičení:

Zimní semestr dle daného rozvrhu

Letní semestr-výuka v bloku:

MDT- diagnostický a terapeutický koncept.

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) – diagonály a vzorce pro lopatku, pánev, horní a dolní končetinu. Seznámení s aplikovanými, posilovacími i relaxačními technikami.

Léčebné postupy dle Ludmily Mojžíšové.

Přístupy vycházející z ontogenetického vývoje zaměřené na centrální poruchy hybnosti u dětí (NDT Bobath koncept v pediatrické praxi)

Metody primárně zaměřené k pohybové výchově a správnému držení těla -ACT

Cíle studia:

Získat základní znalosti a dovednosti v diagnostických a mobilizačních technikách, metod vycházejících z vývojové kineziologie a technikách na neurofyziologickém podkladě v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-0105-517-5.

SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017, 115 s. ISBN 978-802-4619-415.

BASTLOVÁ, Petra. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. ( část 1. i 2.) 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5301-9.

PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Cvičení pro fyzickou a duševní harmonii: metoda Ludmily Mojžíšové. Praha: XYZ, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7388-140-5.

Doporučená literatura:

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Metoda Ludmily Mojžíšové: cesta k přirozenému otěhotnění, 10 cviků pro fyzické a duševní zdraví. Praha: XYZ, 2007, 151 s. ISBN 978-80-87021-68-2.

VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 180 s. ISBN 978-802-4727-103.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022338.38 KB