Jste zde

17PBFVLG2 - Vnitřní lékařství a geriatrie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFVLG2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Leoš Navrátil (gar.), Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o vybraných lékařských oborech s důrazem na vnitřní lékařství. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními chorobami, s primární a sekundární prevencí vybraných chorob, jejich diagnostikou a definovat termíny spojené s posouzením zdravotního stavu nemocného. Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s p. as.Mgr. Luisou Šedivcovou.. Další podmínkou je prezentace zpracována v Power Pointu,závěrečný opakovací test,ke splnění zápočtu je nutná 65% úspěšnost.

Známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem neudělení zápočtu.

Požadavky na studenta: u zkoušky budou vyžadovány znalosti z předmětů Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I a II.

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet

Zkouška probíhá ústní formou nebo online na platformě MS Teams (tato forma bude, s ohledem na časovou zátěž studentů upřednostněna). Posluchači si vygeneruje číslo jedné otázky, odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., doc. MUDr.. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, as. MUDr. Tomáš Heřman, as. MUDr. Petr Jelínek, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld

Téma přednášek:

1. téma Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu (projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

2. téma Pokroky v ortopedii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

3. téma Vybrané kapitoly z anesteziologie.

4. téma Základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, způsoby od-běru biologického materiálu, význam pro diagnostiku).

5. téma Zvláštnosti interních onemocnění ve vyšším věku.

6. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

7. téma Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky.

8. téma Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

9. téma Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

10. téma Nové diagnostické a terapeutické postupy ve stomatologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty).

11. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

Osnova cvičení:

Cvičení proběhnou jednak v prostorách FBMI, jednak na jednotlivých klinických pracovištích nemocnice Kladno. S přesným rozdělením studentů a s termíny jednotlivých forem výuky budou posluchači seznámeni v I. výukovém týdnu as. Mgr. Luisou Šedivcovou.

Nosná témata:

1. týden - Fyziologické mechanismy uplatňující se v rehabilitaci u gerontologických pacientů.

2. týden - Adaptace na tělesnou zátěž u gerontologických pacientů.

3. týden - Zvláštnosti fyzioterapeutických přístupů v gerontologii.

4. týden - Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy.

5. týden - Zásady výběru pohybových aktivit ve stáří.

6. týden - Léčebná tělesná výchova v neurologii.

7. týden - Neuropsychologické přístupu u geriatrických pacientů.

8. týden - Fyzioterapeutické postupy u sclerosis multiplex a Alzheimerovy demence.

9. týden - Fyzioterapeutické postupy u CMP.

10. téma - Opakování probraných témat - příprava ke zkoušce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen především na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2] Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1

[3] Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[4] Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

[5] Zeman, Miroslav a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada, Praha 2003, ISBN 80-7169-705-2

Literatura doporučená:

[1] Adámková, Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[2] Lukáš, Karel, Žák, Aleš a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[3] Sedlářová, Petra a kol.: Základní ošetřovatelské péče v pediatrii. Grada, Praha 2008, 978-80-247-1613-8

[4] Slezáková, Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

[5] Svačina, Štěpán a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2256-6

[6] Štejfa, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006, ISBN 978-80-247-1385-4

[7] Teplan, Vladimír a kol.: Praktická nefrologie. Praha, Grada 2006, ISBN 80-247-1122-2

[8] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: