Jste zde

17PBFRPP - Rehabilitační propedeutika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFRPP KZ 5 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Podání přehledu o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Základní terminologie užívaná v rehabilitačním procesu. Základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii, základní fyzioterapeutické úkony.

Požadavky:

1. 100% účast na cvičení (omluva možná pouze na základě doložené lékařské zprávy)

2. vypracování seminární práce na zadané téma v průběhu přednášek, student nesmí být hodnocen stupněm F, aby mohl získat klasifikovaný zápočet (splnění seminární práce = 40 b.; splnění po přepracování = 20 b.; nesplnění = F)

3. studenti mohou prokázáním vědomostí získat během cvičení body - max. 10 b. (splnění úkolů v rámci domácí přípravy či samostudia, prokázání znalostí při průběžném opakování látky)

4. souhrnný opakovací test - písemné prokázání znalostí (multiple choice test - 25 otázek, max. 50 bodů) - minimální požadavek pro úspěšné splnění testu - 60 % (tj. 15 správných odpovědí)

5. Konečné hodnocení - podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je splnění všech dílčích, výše uvedených požadavků v průběhu semestru a výsledné hodnocení je dáno součtem získaných bodů ze semestrální práce, ze cvičení a závěrečného souhrnného testu: A = 100-90 b.; B = 89-80 b.; C = 79-70 b.; D = 69-60 b.; E = 59-50 b.; F = < 50 b.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, vymezení pojmů, historie, vzdělávání a výzkum v rehabilitaci

2. Práva pacienta, etický kodex fyzioterapeuta

3. Systém zdravotního pojištění, obsah a cíle léčebné rehabilitace, rehabilitační tým a plán

4. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 1. část

5. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 2. část

6. Teoreticko-praktický nácvik seminární práce, praktický nácvik vykázání kompletní terapie na základě lékařského předpisu

7. souhrnný závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, požadavky, seznámení s harmonogramem

2. Historie rehabilitace, typy zdravotnických zařízení, významné osobnosti fzt, rehabilitační plán,

3. Legislativní úprava zdravotnictví, úmluva o lidských právech a biomedicíně, etický kodex fzt, práva pacientů

4. Zákon o zdravotních službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění

5. Zdravotní pojišťovny, legislativní úprava

6. FT poukaz, příklady z praxe

7. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, dohodovací řízení, kódy výkonů v rhb

8. Zdravotnická dokumentace, způsoby vykazování zdravotní péče, druhy úhrad za zdravotní péči

9. konzultace k seminární práci - možnost vynechat v případě svátku či děkanského volna (např. imatrikulace)

10. UNIFY, ASF ČR, celoživotní vzdělávání

11. Anamnéza a sběr anamnestických dat

12. Věda a výzkum ve zdravotnictví, outcomes, evidence based medicine, eHealth

13. Založení nestátního zdravotnického zařízení

14. Výsledné hodnocení a udělování zápočtů

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Haškovcová,H.: Lékařská etika, Praha: Galén,1994. 230s. ISBN 80 - 85824 - 035

Votava,J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Kolář,P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Prah, Galén 2009, ISBN 978 - 80 - 7262 - 657 - 1

Švestková, Pfeiffer: Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví (MKF) 2010 ISBN 978 - 80 - 247 - 1587 - 2

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: