Jste zde

17PBFNRFA - Neurofyziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFNRFA Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Fyziologie svalu. Svalová kontrakce, typy svalové kontrakce. Fyziologie periferního nervu - mícha. Reflexy. Motorické funkce mozkového kmene. Mozeček, bazální ganglia, mozková kura. Motorická kura. Fyziologie receptoru. Vestibulární aparát a jeho funkce. Fyziologie optického analyzátoru. Fyziologie autonomního nervového systému + poruchy ANS. Bolest a prostředky k jejímu ovlivnění.

Požadavky:

zápočet:

- absolvování 80% realizovaných praktických cvičení (v případě absence - nahrazení praktické

výuky s jinou paralelkou),

- aktivní účast na cvičeních, základní znalosti prokázané průběžnými testy (min. 50% úspěšnost)

nebo zkoušením v hodinách cvičení (student nesmí být ohodnocen známkou F),

- zpracování a obhájení seminární práce na zadaná témata,

- prokázání znalostí a praktické provedení základního neurologického vyšetření ústním

pohovorem,

- úspěšné absolvování zápočtového testu (20 otázek, 50% úspěšnost).

zkouška:

Řádný termín - písemné prokázání získaných znalostí testem - 30 otázek s jednou správnou odpovědí. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 70 % bodů.

První opravný termín bude zkoušen formou testu jako v řádném termínu a případný druhý opravný termín bude zkoušen ústně v rozsahu znalostí získaných na přednáškách a studiem doporučené literatury.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní

Osnova přednášek:

1. - 2. Úvod do neurofyziologie. Opakování znalostí anatomie nervového systému. Nervové buňky: stavba a funkce.

3. - 4. Vzruchová aktivita neuronu, synapse, iontové kanály, neuromediatory.

5. - 6. Regenerace centrální a periferní nervové soustavy.

7. - 8. Cirkulace v CNS.

9. - 10. Problematika emocí, paměti (limbický systém)

Bolest, vedení bolesti, patofyziologie bolesti, ovlivnění tvorby motorických programů

11. - 12. Řízení motoriky na spinální úrovni

13. - 14. Řízení motoriky a poruchy řízení na úrovni kmenové. Řízení motoriky a poruchy řízení na kortikální úrovni.

Osnova cvičení:

1. - 2. Opakování anatomie nervového systému, zadání témat seminárních prací.

3. - 4. Základní neurologická vyšetření. Vyšetření reflexů.

5. - 6. Vyšetření čití.

7. - 8. Vyšetření mozečkových funkcí, vyšetření svalového tonu.

9. - 10. Bolest a měření bolesti.

11 - 12. Motorické učení.

13. - 14. Vyšetření chůze.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.

2. KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

3. KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011, x, 235 s. ISBN 978-80-7262-618-2.

4. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-726-2317-6.

5. MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-80-7387-088-1.

6. OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 80-244-0625-x.

7. PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 351 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

8. ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 359 s. Lékařství. ISBN 80-85866-45-5.

9. VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

10. VARSIK, Pavel. Neurologická propedeutika: základy vyšetrovania a diagnostiky v neurológii. Bratislava: Fakultná nemocnica, 2004. ISBN 80-968663-5-4.

Doporučená literatura:

1. KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

2. TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003, 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: