Jste zde

17PBFFZN - Fyziologie a základy neurověd

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFFZN Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o strukturách a funkcích periferního a centrálního nervového systému (CNS). Smyslem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen. Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení a paměť, a to zejména v souvislostech vztahujících se k řízení a funkci muskuloskeletálního systému.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a to pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně.

Udělení zápočtu dále závisí na pravidelném zkoušení znalostí písemnou a ústní formou v hodinách cvičení. Student nesmí být více jak třikrát hodnocen klasifikačním stupněm F.

Zkouška:

Písemné prokázání získaných znalostí testem - 40 otázek s pouze jednou správnou odpovědí. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 70% bodů u všech třech termínů - 1. termín (řádný termín), 2. termín (1. opravný termín)

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní. Bez získání zápočtu není možné zkoušku absolvovat.

Osnova přednášek:

1. týden Fyziologie krevního oběhu, fyziologie dýchání

2. týden Fyziologie vylučování

3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání, energetický metabolismus

4. týden Termoregulace

5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie, nerovědy

6. týden Fyziologie svalstva

7. týden Fyziologie funkčních motorických systému ? obecné principy

8. týden Obecné principy stavby motorických drah

9. týden Chemické dráhy

10. týden Senzitivita a senzorika

Osnova cvičení:

1. týden - Fyziologie periferního nervu – mícha. Reflexy.

2. týden - Fyziologie svalu. Svalová kontrakce, typy svalové kontrakce.

3. týden - Motorické a řídící funkce mozkového kmene.

4. týden - Mozeček, bazální ganglia, mozková kůra

5. týden - Mezimozek. Řízení endokrinních funkcí.

6. týden - Limbický systém. Emoce.

7. týden - Mozková kůra. Vědomí, paměť. Motorická kůra.

8. týden - Fyziologie receptorů. Bolest.

9. týden - Vestibulární aparát a jeho funkce. Fyziologie optického analyzátoru.

10. téma - Fyziologie autonomního nervového systému + poruchy ANS.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro úspěšné navázání studia v dalších předmětech a pro budoucí výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

1. DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4

2. KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4

3. MYSLIVEČEK, J. Základy neurověd. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009. 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Literatura doporučená:

1. KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

2. MOUREK, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

3. SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004, XII. 435 s. ISBN 80-247-0630-X. (Novější není k dispozici)

4. SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 304s. ISBN 978-80-247-3555-9

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: