Jste zde

17PBFFPE - Fyzioterapie v pediatrii

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFFPE Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Vývojová kineziologie (17PBFVVK)
Přednášející:
Andrea Hašková (gar.)
Cvičící:
Andrea Hašková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vztah mezi fyzioterapií v dětském věku a ostatními obory medicíny, specifika práce s dětským pacientem a komunikace s rodinou. Seznámení se základními vyšetrovacími a terapeutickými prostredky ucelené rehabilitace v pediatrii s důrazem právě na možnosti fyzioterapie. Seznámení se s rehabilitačními postupy u vybraných pediatrických diagnóz. Psychomotorický vývoj dítěte, jako elementární znalost pro práci s dětským pacientem. Rehabilitaci dětí můžeme dělit na přechodnou (následná péče bezprostředně navazující na léčení) a rehabilitaci permanentní, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním handicapem.

Ergoterapie v dětském věku jako složka léčebné rehabilitace.

Požadavky:

První podmínkou k úspěšnému splnění zápočtu je 100% účast na praktické části výuky, která je s tímto předmětem spojena, druhou částí je úspěšné absolvování ústního ověření získaných znalostí a prokázání praktických dovedností.

Studenti, kteří získají zápočet postoupí následně k vlastní zkoušce, kterou budou konat v řádném či privním opravném termínu zkouškovým testem. K jeho splnění je nutné získat 75%. Test bude mít 20 - 30 otázek. Druhý opravný termín se koná formou ústního zkoušky.

O možnosti náhrady, z vážných důvodů, budou studenti informováni na první přednášce.

Konat zápočet a zkoušku může pouze student, který úspěšně složil zkoušku z předmětu Vývojová kineziologie.

Osnova přednášek:

1.Vztah pediatrie, rehab.lékařství a fyzioterapie.Nastínění prenatálního vývoje, zvláštnosti dětského věku, odebírání anamnézy u dětských pacientů, vyšeření a hodnoty TK,TF a dechu.Vyšetření pohybového systému.Rodič jako specifický prvek, komunikace s rodiči.Rehabilitace primární a sekundární. Fyzikální terapie a balneologie u dětí. Časné zahájení terapie. Komprehenzní rehabilitace.

Ergoterapie, hipoterapie a zooterapie dětských pacientů. Etika práce s dítětem, dětská bolest.

2. Psychomotorický vývoj dítěte-posturální aktivita, posturální reaktivita a primitivní reflexologie. Péče o nedonošené, extrémně nedonošené a nezralé novorozence. Vysvětlení pojmů nedonošený, extrémně nedonošený, nezralý novorozenec.

3. Fyziotrerapeutické postupy a metodiky využívající se v pediatrii (metoda reflexní lokomoce dle Vojty,Bobath koncept,OFS dle Castillia Moralese, vývojová kineziologie jako vyš.metoda, reflexologie nohy,taping, polohování, aktivní terapie v závěsu, Klappovo lezení, míčková facilitace, kontaktní dýchání, relaxační polohy u novorozenců a kojenců, atd.)

4. Fyzioterapie v dětské neurologii (DMO,CKP, sy.Gullien-Barre, Syringomyelie,Arthrogryposis multiplex, nervosvalová onemocnění,poranění a poškození mozku a páteře. Aplikace vhodných terapeutických metod.

5. Fyzioterapie u nejčastějších genetických vad se kterými se setkáváme (M.Down, Prader-Willi sy.,Angelmanův sy, sy. Smith-Magenis,Sotosův sy., Apartův sy. a Rettův sy.)

6. Fyzioterapie v dětské ortopedii (VVV a získané vady končetin)

7. Fyzioterapie v dětské ortopedii (VVV a získané vady páteře a hrudníku)

8. Metody a postupy u akutního i chronického onemocnění respiračního systému (astma bronchiale, CF, akutní a chronická bronchitis

9.Vrozená a získaná onemocnění srdce, smyslové vady a jejich vztah k rozvoji pohybu. Časná diagnostika. Možnosti fyzioterapie u popálenin.

10. Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou autistického spektra. Fyzioterapie v dětské psychiatrii.

Osnova cvičení:

1.Tématické okruhy cvičení(dle rozpisu)

2.Odebrání anamnézy u dětí různého věku

3.Fyziopterapie u DMO a jiných neurologických onemocnění

4.Vyšetření novorozence 0 - 3 měsíce

5.Vyšetření kojence 3 - 6 měsíců

6.Vyšetření kojence 6 - 12 měsíců (do dosažení samostané chůze), následně do 3 let

7.Vyšetření a terapie u dětí s genetickou vadou, s vývojovou dysfázií

8.Vyšetření a terapie u dětí s vvv nebo vadou získanou (ortopedie,kardiologie atd.)

9.Předoperační a pooperační péče, fyzikální terapie a balneoterapie u dětí

10.Student se seznámí se zmíněnými fyzioterapeutickými postupy a metodikami v praxi , bude se aktivně účastnit.

(Skladba pacientů na daném pracovišti se bude řídit možnostmi daného zařízení, ale vždy tak, aby v souhrnu byly naplněny cíle výukového programu.)

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Lebl,J.: Preklinická pediatrie, Galén 2007.-

Kraus, J.: Dětská mozková obrna, Grada 2005.-

Kučera M, Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galén

Další možnosti využití literatury budou zmíněny na přednáškách.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2021/2022310.59 KB