Jste zde

17PBFF1VP - Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFF1VP Z 2 1P+4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen převážně na praktickou výuku s důrazem na znalost jednotlivých postupů vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii.

Studenti jednotlivé postupy vyšetření praktikují na sobě, později na nemocných pod supervizí. Náplní předmětu je rovněž sběr anamnestických dat, demonstrace postupů vyšetření a hodnocení u pacientů, stanovení fyzioterapeutické diagnózy.

Požadavky:

Zápočet:

1) 100% účast na praktických cvičeních

2) povinné napsání všech 3 průběžných písemných testů v rámci cvičení, plný počet z každého testu je 33b, v žádném z průběžných testů nesmí student obdržet méně než 17 bodů, student musí ze všech 3) povinných průběžných testů součtem získat min. 69 bodů (testy mohou obsahovat otázky na základní anatomické znalosti bez ohledu na dosud probranou tématiku, můžou být formou vypisovací otázky, nebo testu s jednou, či více správnými odpovědi)

3) absolvování písemného testu z přednášek (je hodnocen přednášejícím zvlášť, nezapočítává se do výsledků z cvičen.Jedná se samostatnou nutnou podmínku)

Zkouška:

- ke zkoušce je připuštěn student, kterému je udělen zápočet, tedy po složení všech výše uvedených zápočtových podmínek

- ústní přezkoušení prakticko-teoretických dovedností a znalostí na živém „modelu“

- témata zkoušky jsou sestavena z probraného učiva cvičení (nezbytná znalost anatomicko-kineziologických souvislostí)

Okruhy otázek:

- Pohyb ve fyzioterapii - pasivní, aktivní, reflexní.

- Pohyby v kloubech a jejich názvy. Znalosti anatomické, typy kloubu, možné pohyby v kloubu, kloubní rozsah, typy goniometrů, postup využití goniometru , metody zápisu vyšetření kloubního rozsahu

- Antropometrie HKK, DKK. Distance na páteři , Znalosti anatomické - antropometrické body, práce s délkovou mírou.

- Vyšetření postury, stoje, chůze a pohybových vzorů.

- Transfer nemocného

- Využití pomůcek ve fyzioterapii

- Vyšetření svalové dysbalance. Znalosti z předmětu anatomie a obecná kineziologie. Vyšetření zkrácených svalů.

- Vyšetření svalové síly - funkční svalové testy. Znalosti z předmětu anatomie a obecná kineziologie. Sval - začátek, úpon, inervace a funkce. Jeho analytické zařazení do pohybu.

- Vyšetření hypermobility

Osnova přednášek:

Osnova a okruhy přednášek v předmětu Fyzioterapie I.:

1. Úvod do problematiky vyšetřovacích metod pohybového systému, přehled vyšetřovacích metod a postupů

2. Funkční poruchy pohybového systému - svalová dysbalance

3. Vyšetření svalové dysbalance - svaly hypertonické, zkrácené a oslabené

4. Hypermobilita

5. Postura, rovnováha a vyšetření pohybových stereotypů

Osnova cvičení:

1. Základy vyšetřovacích postupů ve fyzioterapii. Postup při vyšetření pacienta.

2. Antropometrie

3. Goniometrie horní končetiny

4. Goniometrie dolní končetiny

5. Svalový test - obličejové svalstvo, svalstvo hlavy a trupu

6. Svalový test - horní končetina

7. Svalový test - dolní končetina

8. Vyšetření zkrácených svalů. Hypermobilita.

9. Vyšetření stoje, chůze a rovnováhy

10. Vyšetření postury a pohybových stereotypů

Průběžné hodnocení práce studenta v předmětu:

- průběžná kontrola znalostí (ústně nebo písemně formou testu dle volby vyučujícího)

- referáty k dané problematice, diskuze

Cíle studia:

Cíle:

Získání základních znalostí a osvojení dovedností v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

GROSS, J., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8. (dostupné na www.ulozto.cz)

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 80-7013-516-6.

JANDA, V. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2020. ISBN 978-80-7492-500-9.

LEWIT, K. Manipulacní lécba v myoskeletální medicíne. 5 preprac. vyd. Praha: Sdelovací technika ve spolupráci s Českou lékarskou spolecností J.E. Purkyne, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0625-X.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I.: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN 80-7204- 312-9.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997, ISBN 80-7169-256-5.

REICHERT, B. Palpační techniky - povrchová anatomie pro fyzioterapeuty, Praha: Grada, 2021, ISBN 978-80-271-0670-7

Výukový film: Fyzioterapie - vyšetřovací metody, FBMI, ČVUT, Autor: Simona Hájková, Irena Novotná, MIchaela Prokešová, dostupné na www.youtube.com.

kol. autorů, Učební pomůcka, Vyšetřovací metody hybného systému, Určeno pro vnitřní potřebu SZŠ vyučující obory rehabilitační pracovník a fyzioterapeut a rehabilitační oddělení zdravotnických zařízení (dostupné na www.ulozto.cz)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: