Jste zde

17PBFBLT - Balneoterapie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFBLT Z,ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy balneologie, přírodních léčiv.zdrojů,balneotechniky a balneohygieny,klasické balneologické procedury a jejích působení na organismus,aplikace rehabilitace a fyzikální terapie v jednotlivých procedur balneoterapie, mechanismy účinku. Vhodnost lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění a specifika balneace. Význam lázeňství v ČR a jeho specifika v světě.

Požadavky:

Zápočet

Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb... - vše musí být doloženo).

Zápočtový test se hodnotí kladně v případě 60% úspěšností.

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat závěreční zkoušku.

Zkouška

formou testu (odpovědní testy) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na tematické okruhy, počínají od definice balneologie, balneoterapie a působení na lidský organismus jak celkově, tak i dle orgánů a systémů.

Test má 50 otázek, 3 možné odpovědi a možnost správných odpovědí je nula až tři. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Složení zkoušky předepsanou formou (písemně, na konci semestru).

Opravné termíny jsou formou písemní nebo ústní zkoušky v podzimním termínu. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Klasifikace testu

A 100-90 bodů

B 89-80 bodů

C 79-70 bodů

D 69-60 bodů

E 59-50 bodů

Osnova přednášek:

1 a 2.týden - Definice balneologie, základní pojmy, přírodní léčivé zdroje

Definováni balneologie ,přírodních léčivých zdrojů a jejích vlastnosti. Klasifikace minerálních vod,peloidů, léčivého plynu a specifika klimatoterapie. Působení zdrojů lokální a celkové,definování indikaci a kontraindikaci v balneoterapii(Jandová - Balneologie: 7-25,Leoš Navrátil et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ 153 ;Poděbradský 62-80)

Lázeňská léčba, definice lázeňské procedury a jejích tradiční způsob podání

Definováni lázeňské léčebné rehabilitační léčby ,legislativní parametry; ohrožení lázeňské léčby

Podání lázeňské procedury .Tradiční podání procedur a dnešní klasifikace hydro,termo,kineziterapie. (Jandová - Balneologie: 75-131)

Pojem fyzioterapie(Radana a Jiří Poděbradský – fyzikální terapie –Manuál a algoritmy)

3 a 4.týden -Specifika lázeňství v ČR a ve světě, účinky balneologie na organismus, charakter rehabilitační léčby v lázních

Specifický způsob léčení v evropském lázeňském prostředí a komparace s chápáním lázeňské léčby v ČR.

Všeobecné specifické působeni lázeňské léčby na organismus. Pojem medical wellness-u.(Jandová - Balneologie: 1-7)

Obecná balneologie (indikace a kontraindikace lázeňské léčby)

Legislativní klasifikace indikaci(tzv. indikační seznám) k balneoterapii a kontraindikace .

(Jandová - Balneologie: příloha od 251-201 nebo patřičné Vyhlášky MZ)

5 a 6.týden - Balneoterapie chorob pohybového systému

Specifikace onemocnění pohybového aparátu a typizace balneoterapie k nejčastějším diagnózám.

Metody rehabilitace a fyzikální léčby. Působení a charakter přírodního léčivého zdroje.

Typy procedur.

(Jandová - Balneologie: 123-131,Leoš Navrátil et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ 148-152 Poděbradský - Fyzikální terapie I: 116-118,122-128)

Balneoterapie chorob srdečních a oběhových

Základy testováni kardiovaskulárního systému, kondice a balneoterapie k nejčastějším diagnózám.

(Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství - část o kardiovask.systému)

7 a 8.týden - Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí

Vliv klimatoterapie a dalších možnosti balneoterapie v chorobách dýchacího ústroje.

(Leoš Navrátil et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ 161 Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství: část o resp.systému)

Balneoterapie chorob trávicího systému

Působeni balneoterapeutických metod na trávící systém a nejčastější diagnózy vyskytující se v lázních.

(Jandová - Balneologie: 231 – 240 Leoš Navrátil et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ 159)

9 a 10.týden - Balneoterapie chorob močového ústrojí

Možnosti balneoterapie v chorobách močového ústroje.

(Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství - část o nefrologii a urologii)

Balneoterapie u onkologických onemocnění; balneoterapie v pediatrii a ve stáří

Balneoterapie u stavu po cévní mozkové příhodě Balneoterapie endokrinologických onemocnění – specifika v pediatrii a ve stáří; hlavní parametry balneoterapie u pacientů po CMP, u endokrinologických onemocnění .Dietologie v praxi . Kolář - Rehabilitace v klinické praxi: 609-610.389

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy tradiční léčby v českých lázních -balneologické léčbě přírodním léčivým zdrojem.Je nutné seznámit se s vlivem lázeňských procedur na lidské tělo,skloubením s rehabilitaci a fyzikální medicínou,potom i možnosti působeni balneoterapie dle nemoci.Student pochopi jen tradici a legislativu lázeňskou v ČR ale i v Evropě a světě.

Studijní materiály:

Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008

Navrátil L. et al.“Fyzikální léčebné metody pro praxi“ Grada,Praha 2019

Škapík a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství Praha:Grada 1994

Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada 2002

Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, 2010

Votava, J.a kol.: Fyzikální základy rehabilitace. Praha, Karolinum 2000

PoděbradskR., Poděbradský J. –Fyzikální terapie - Manuál a algoritmy

Vařeka, J.: Fyziatrie I., II. Praha, Grada 1998

Špišák L.,Zdeněk Rušavý a kolektiv“Klinická balneologie“ UK nakladatelství Karolinum 2010

Vyhlášky:

Vyhláška MZ ČR č.267/2012 Sb.(indikační seznám)

Vyhláška MZ ČR 423/2001 Sb (o zdrojích a lázních)

Zákon 48/1997,doplnění z 6.1.2015.(zákon o veřejném zdrav. pojištěni )

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: