Jste zde

17PBFAOKS - Anatomie a speciální kineziologie

 

 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFAOKS Z,ZK 4 2P+2C česky

Předmět 17PBFAOKS lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBFAOK

Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOKS je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOAR2.

Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOKS je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFOPR2.

Úspěšné absolvování předmětu 17PBFAOKS je podmínkou pro zápis na předmět 17PBFORU2.

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět anatomie a speciální kineziologie plynule navazuje na předmět Anatomie a obecná kineziologie. Obsahem předmětu je hlavně orgánová anatomie a anatomie nervového systému. Cvičení jsou koncipovány do oblasti funkce probíraných systému, mikro a makroskopické orgánové funkce.

Do předmětu je zahrnuta látka navazující a probíranou fyziologii, problematika lidské kineziologie, jako nauky o pohybu těla. Předmět se dále zabývá biochemií, biofyzikou a biomechanikou tkání tvořící probírané ústrojí. V předmětu je kladen důraz na biomechaniku dýchání, funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí; kineziologie stoje, chůze, jednotlivých tělních částí.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 2 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena. Pokud student nebude připraven dle požádavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení v náhradním termínu podle kapacitních možností v jednotlivých termínech. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného testu je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného testu se provádí na poslední hodině cvičení nebo dle dohody s vyučujícím.

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 80 %.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Prokázání znalosti testem (test obsahuje 30 otázek). Úspěšnost testu minimálně 80 % (24 bodů z 30). Testový výsledek horší než 22 bodů je hodnocen automaticky jako neprospěl. Výsledek testu 23 bodů je doplněn ústní zkouškou s možností získání známky E (ústní dozkoušení se provádí pouze v den konání zkoušky na žádost studenta, který získal 23 bodů; čas zkoušení stanovuje zkoušející). Výsledek zkoušky 24 a více bodů je hodnocen stupněm od A do E a není doplněn ústní zkouškou.

Zkouškový test se provádí na počítači v systému Moodle ČVUT v Praze. V případě poruchy internetu, přerušení dodávky elektřiny nebo z důvodů nedostatečné kvalifikace nahrazujícího zkoušejícího bude počítačový test nahrazen testem v tištěné podobě se zachováním všech časových a jiných podmínek zkoušky (ústní dozkoušení studentů, kteří získali 23 body se bude provádět až po vyhodnocení úspěšnosti a může proběhnout v den zkoušení nebo v následujících dvou pracovních dnech).

3. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

4. Interval mezi pokusy je minimálně 7-denní.

Osnova přednášek:

1 - 2. týden. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy.

3. týden. Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu). Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG

4. týden. Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů; Krevní tlak a tělesná námaha

5. týden. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

6. týden. Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

7. týden. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce).Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

8. týden. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

9. týden. Kůže a kožní orgány. Termoregulace.

10. týden. Topologická anatomie hrudní a břišní dutiny. Shrnutí znalostí z kurzu anatomie a speciální kineziologie.

Osnova cvičení:

1 - 2. týden. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy.

3. týden. Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu). Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG

4. týden. Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů; Krevní tlak a tělesná námaha

5. týden. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

6. týden. Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

7. týden. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce).Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

8. týden. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

9. týden. Kůže a kožní orgány. Termoregulace.

10. týden. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2. Rokyta, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008. 426 s. ISBN 978-80-86642-48-2.

3. Silbernagl S. a A. Despopoulos. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha: Grada, 2004, 436 s.. ISBN 80-247-0630-X.

4. Mourek J. Fyziologie: Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012, 224 s.. ISBN 978-80-247-3918-2.

Doporučená literatura:

1. Trojan, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

2. Čihák R. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 80-247-0143-X.

3. Čihák R. Anatomie 3. 3. vyd. Praha: Grada, 2016, 832 s. ISBN: 978-80-247-5636-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: