Jste zde

17PBBSPRA - Semestrální projekt

Vzhledem k výpadkům sítě ČVUT a zásadnímu narušení zabezpečených přístupů k systému knihoven a podobnýchaplikací, je termín odevzdání přehledu současných stavů posunut do 25. 11. 2018. Přehled současného stavu zašlete na adresu: petr.kudrna@fbmi.cvut.cz

Aktualizace tpožadovaných výstupů:

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva o řešení projektu; P3: závěrečná prezentace k projektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.
Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 16. 11. 2018, 12:00)
Odevzdaný text Semestrálního projektu dle metodiky pro BP, termín odevzdání tištěné verze 11. 1. 2019 (do 12:00) a zároveň do systému PROJECTS.
Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:
- 50 % posudek vedoucího
- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPRA, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPRA KZ 4 4C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBSPRA
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce. Pokud by témata měla navíc vztah k problematice odborné praxe nebo budoucího zaměstnání, pak je to velmi vítáno.

Požadavky:

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva o řešení projektu; P3: závěrečná prezentace k projektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 16. 11. 2018, 12:00)

Odevzdaný text Semestrálního projektu dle metodiky pro BP, termín odevzdání tištěné verze 11. 1. 2019 (do 12:00) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPRA, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru jsou vyhrazeny 4 hodiny každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a též během vytváření práce pod vedením vedoucího projektu. Jedná se o: základní prezentační dovednosti, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:

Předmět není pravidelnou kontaktní výukou.

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: