Jste zde

17PBBSPR2 - Semestrální projekt II.

Termín odevzdání semestrálních projektů je 15. 1. 2023 (23:59) v systému Projects. 

Fyzické výtisky odevzdávejte nejpozději 17. 1. 2023 na sekretariátě KBT v 5. patře.

 

 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPR2 KZ 4 4C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBSPR2
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky a musí mít vztah ke stejnojmennému studijnímu oboru Biomedicínský technik.

V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce. Pokud by témata měla navíc vztah k problematice odborné praxe nebo budoucího zaměstnání, pak je to velmi vítáno.

Požadavky:

Téma semestrálního projektu (SPR2) musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí mít vztah ke stejnojmennému studijnímu oboru Biomedicínský technik. Témata jsou pro příslušný akademický rok přístupná v databázi projects.fbmi.cvut.cz

Pozn.: Nelze realizovat ekonomicko-manažerská témata, témata založená převážně na tvorbě rešerše, čisté programování, témata čistě z oblasti biologie apod. Vždy musí být součástí práce aplikace v souladu se zaměřením oboru. V tématu musí být vždy souvislost s technikou (lékařské přístroje, případně náplně práce Biomedicínského technika v klinické praxi)!

Zadání, která nebudou spadat do výše uvedených oblastí nebudou schválena.

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva o řešení projektu; P3: závěrečná prezentace k projektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 22. 10. 2021, 8:30 - sekretariát KBT)

Odevzdaný text Semestrálního projektu dle metodiky pro SPR2, termín odevzdání tištěné verze 9. 1. 2022 (do 12:00 tištěná verze, sekretariát KBT) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPR2, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru jsou vyhrazeny 4 hodiny každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a též během vytváření práce pod vedením vedoucího projektu. Jedná se o: základní prezentační dovednosti, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:

Předmět není pravidelnou kontaktní výukou.

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: