Jste zde

17PBBPSL - Psychologie

Důležité aktuální sdělení:

Na základě podmínek pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba si vybrat téma vaší prezentace v rámci předmětu 17PBBPSL (viz odkaz https://docs.google.com/spreadsheets/d/181cYjK2dLeHuMYi9e0XOG3s5a94AZ1HKuZAMiAt7Hq8/edit#gid=0 ). Na každé téma se mohou přihlásit max. 4 studenti (viz kolonky). Termín pro přihlášení je stanoven do Pá 13.10.2017 24:00 hodin. Kdo se nepřihlásí, tak mu bude téma určeno odpovědnou vyučující, tj. paní Mgr. Kusákovou. Dále již pak budete postupovat podle podmínek pro získání kl. zápočtu.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru BMT

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPSL KZ 2 1+1 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPSL
Přednášející:
Martina Kusáková (gar.)
Cvičící:
Martina Kusáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tato disciplína ve formě přednáška - cvičení seznamuje studenty se základy psychologie poskytuje jim elementární komunikativní průpravu, orientovanou na profesní komunikaci. Těžiště výuky spočívá ve zlepšení sociálních dovedností, prohloubení sebepoznání, uvědomění si odezvy vlastního působení na druhé lidi. Studenti mají zvládnout elementární teorii profesionální komunikace a především si osvojit základní komunikativní dovednosti, které budou prohlubovány v rámci odborných praxí.

Požadavky:

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

Během semestru budou 3 dílčí testy:

- první test po druhé přednášce (obsahem bude historie psychologie, psychologické směry, metody psychologie, psychické jevy - stavy, procesy, vlastnosti osobnosti a hodnoty)

- druhý test po čtvrté přednášce (vývojová psychologie, thanatologie, hospic, sociální psychologie, sociální patologie)

- třetí test po šesté přednášce (náročné životní situace, obranné strategie, psychopatologie - psychózy, neurózy, syndrom vyhoření, komunikace).

Hodnocení: A - 100 - 90%, B - 80%, C - 70%, D - 60%, E - 50%.

Bude se jednat o tři testy s patnácti znalostními úlohami - multiple choice (14 bodů) a třemi úlohami na přemýšlení (6 bodů) - dohromady tedy tři testy za semestr po 20ti bodech. Úspěšné absolvování testu je za předpokladu dosažení minimálně 50% bodů. Ten, kdo neuspěje (nedosáhne nutných 50%) v alespoň jednom testu, opakuje celou látku v týdnu od 9.1.2017.

Dále je podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu prezentace (termíny pro prezentace budou v průběhu cvičení) v délce 5 - 10 minut. Pro započítání tohoto požadavku je třeba realizovat prezentaci.

Osnova přednášek:

1. Historie psychologie: objevování jednotlivých složek lidské psychiky, vývoj psychologických směrů. Současné psychologické disciplíny. Metody zkoumání v psychologii.

2. Psychologický výklad osobnosti, osobnostní determinanty. Vlastnosti osobnosti: temperament, schopnosti, charakter. Životní potřeby, cíle, a hodnoty. Psychické jevy: psychické stavy a procesy a jejich poruchy.

3. Vývojová psychologie, ontogenetický vývoj člověka, faktory vývoje. Thanatologie: problematika umírání a smrti. Hospicová a paliativní péče.

4. Sociální psychologie: základní pojmy. Socializace: sociální podstata osobnosti, sociální učení, interakce, sociální role, sociální chování. Sociálně patologické jevy.

5. Náročné životní situace. Psychická zátěž a její důsledky. Obranné strategie. Psychosomatika. Duševní hygiena.

6. Psychopatologie: normality a abnormality lidské psychiky. Neurozy, psychozy. Bolest, strach, úzkost, deprese. Psychika vážně nemocných. Handicap.

7. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace.

Osnova cvičení:

1. Metody psychologie, princip projekce- projekční techniky. Pozorování, introspekce, extrospekce. Výkonové testy. Existenciální škály.

2. Řešení úloh: dominance, submise. Podněcování kreativity, zkouška pozornosti, myšlení, prostorová orientace. Motivace jedince, přání, očekávání, žebříček hodnot. Myšlenkové mapování.

3. Význam základních druhů lidské činnosti na psychiku: hra, učení, práce. Nácvik jednotlivých druhů. Komunikační techniky a jednotlivá období.

4. Sociogram a postavení jedince ve skupině. Pojetí mužské a ženské role. Působení na druhé lidi. Rodina a funkce rodiny. Supervize

5. Psychoterapie jako jedna z metod léčby. KBT, psychoanalýza, transakční analýza, logoterapie. Relaxační techniky.

6. Edukace. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Specifika komunikace s osobami s těžkým onemocněním a s handicapovaným klientem.

7. Nácvik komunikačních dovedností. Dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Verbální a neverbální komunikace. Bariéry v komunikaci a jejich řešení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C.: Psychologie. Portál, Praha 2003.

[2] Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 2011.

[3] Matoušek, O.: Potřebujete psychoterapii? Portál, Praha 1995.

[4] Nakonečný, M.: Průvodce dějinami psychologie. SPN, Praha 1995.

[5] Říčan, P.: Cesta životem. Portál, Praha 2006.

[6] Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 2008.

[7] Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000.

[8] Jakákoliv psychologická beletrie dle vlastního určení, např. V.E. Frankl, I. Yalom, S. Freud, C.G.Jung?

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: