Jste zde

17PBBPPSA - Pacientské a přístrojové simulátory a testery

Sdělení ke cvičení ze dne 11. 9. 2022

Vlastní SW Müse v podobě trial, tj. zkušební bezplatné verze na 90 dní včetně pokynů k instalaci SW Müse a Müse Viewer podle počítačové platformy jsou k dispozici zde. V rámci úvodních blokových cvičení je možné použít i svůj notebook.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant předmětu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPPSA Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) (17PBBLPZ1)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPPSA
Přednášející:
Petr Kudrna (gar.), Lenka Horáková, Jiří Hozman, Martin Rožánek
Cvičící:
Petr Kudrna (gar.), Lenka Horáková, Evgeniia Mardanshina, Leoš Tejkl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V průběhu předmětu pak bude pozornost věnována dvěma velkým skupinám a to pacientským simulátorům a přístrojovým testerům. Možnosti použití těchto dvou skupin v klinické praxi bude také součástí témat. Jako nezbytná součást výuky budou zařazena laboratorní cvičení na pracovišti simulovaného pracoviště JIP, kde jsou realizovány veškeré ukázky s oběma skupinami přístrojů. Předmět má bezprostřední vztah k budoucímu uplatnění v praxi. Je kladen velký důraz na zvládnutí interdisciplinární výuky (zejména propojení fyziologie a technických principů). Vzhledem k organizaci výuky jako 2 hodinové bloky 1x za 14 dnů je níže uvedeno pouze 7 témat přednášek (týká se i organizace cvičení, popř. bude realizována bloková výuka z důvodu časové náročnosti experimentů a také omezeným možnostem z hlediska počtu studentů).

Požadavky:

Povinná účast na všech cvičeních s výjimkou důvodů hodných žřetele (nutné doložit). Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude tvořen dvěma testy (každý test po 10 otázkách po 1 bodu s třemi možnostmi odpovědí, vždy je pouze jedna správná) s daným počtem bodů. Výsledné hodnocení bude průměrem součtu bodů za oba testy a musí to být hodnota vyšší, nebo rovná 50 % celkového počtu bodů z obou testů.

Zkouška je tvořena písemným testem, kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod, tj. 0 nebo 1 bod a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně (otevřené otázky) - 5 bodů, tj. od 0 do 5 bodů (důležité otázky). Celkem 36 otázek, z toho 20 MCQ (abc) po 1 bodu a 16 otázek otevřených po 5 bodech. Správná odpověď podle typu 0 až 5 bodů, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 50 bodů, max. 100 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT. Celkový čas vyhrazený na test je 120 minut. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (typicky o -2 body).

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, motivační video, podmínky zakončení předmětu, pacientské a přístrojové simulátory a testery (definice, typy, příklady, parametry, ilustrace použití v klinické praxi). Přehled a principy používaných zdravotnických elektrických přístrojů.

2. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (analogie mezi fyzikálními oblastmi)

3. Prostředí pro ovládání celotělového simulátoru, tvorba scénáře a dalších souvisejících procedur při ovládání manekýna (příklady scénářů – rozbor filozofie tvorby)

4. Metodika tvorby konceptuálního modelu

5. Ukázka a popis vybraného modelu hemodynamiky člověka

6. Základy farmakologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory

7. Základy anesteziologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory

8. Využití poznatků z anesteziologie při tvorbě scénářů a související lékařská přístrojová technika

9. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti lékařské přístrojové techniky (příklady, souvislosti s legislativou)

10. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti respirační péče (příklady, souvislosti s legislativou)

11. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti zobrazovacích systémů (příklady, souvislosti s legislativou)

12. Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (bloková a obvodová schémata)

13. Příklady obvodových realizací simulátorů a testerů (EKG, EEG, SpO2, NIBP, …)

14. Fantomy (definice, přehled - typy, použití, parametry, principy návrhu, souvislost s procesem hodnocení kvality)

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení (seznámení s prostředím Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS), požadavky na zakončení, organizace předmětu, BOZP, koncepce a přehled laboratoří

2. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - část 2

3. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - část 3

4. Celotělový pacientský simulátor ECS a HPS - celkový popis, uspořádání, součásti, HW doplňky

5. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - tvorba scénáře při spojení s celotělovým simulátorem - část 1

6. Prostředí Müse pro ovládání a vytváření scénářů pro celotělové pacientské simulátory CAE Healthcare modely ECS a HPS - tvorba scénáře při spojení s celotělovým simulátorem - část 2 (zadání úlohy na zpracování LOG souboru)

7. Přehled, princip a způsoby použití zdravotnických prostředků, zejména zdravotnických elektrických přístrojů. , použití celotělového simulátoru HPS s monitorem vitálních funkcí

8. 1. test

9. Použití celotělového simulátoru HPS s plicním ventilátorem

10. Přehled, principy a způsob použití přístrojových simulátorů, analyzátorů a testerů - část 1

11. Použití celotělového simulátoru HPS s anesteziologickým přístrojem včetně zabudovaného monitoru vitálních funkcí

12. Přehled, principy a způsob použití přístrojových simulátorů, analyzátorů a testerů - část 2

13. Komplexní úloha s HPS a všemi dostupnými přístroji + SW prostředí MÜSE

14. 2. test, ukázka systému METI Vision a bezdrátového simulovaného monitoru vitálních funkcí, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní vědomosti o existenci a principech tzv. přístrojových a pacientských simulátorů a testerů, které se zcela běžně používají v klinické praxi a dále též o možnostech v souvislosti s provozem zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Kofránek, J., Hozman, J. Pacientské simulátory. [online]. Praha:Creative Connections, 2013. [cit. 14-02-2014]. http://www.creativeconnections.cz/pacientskeSimulatory/ ISBN 978-80-904326-6-6 (povinné)

[2] Hozman, J., Chaloupka, J., Maršálek, P.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 3. Simulátory fyziologických funkcí a bezpečnost pacienta. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2008.(povinné)

[3] Kofránek, J., Velan, T., Janicadis, P. Šém pro Golema. Zkušenosti s tvorbou a využitím výukového simulátoru fyziologických funkcí [online]. Praha: 1. LF UK, 2005. [cit. 21-07-2011].

http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/matlab/kofranek/medsoft.htm (doporučené)

[4] Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. 6. Vyd. Praha: Grada, 2004. 448 s.(doporučené)

[5] Silbernagl, S., Lang, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 392 s.(doporučené)

[6] Kittnar, O., Mlček, M. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009. 320 s.(doporučené)

[7] Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2006.(doporučené)

[8] Potůček, J.: Metodologie modelování biologických systémů. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. (doporučené)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon P1. Úvod do předmětu, vztah k profesi BMT, podmínky zakončení předmětu, pacientské a přístrojové simulátory a testery (přehled)5.93 MB
PDF icon P1. Aktualizovaná verze přednášky z AR 2021 v AJ8.15 MB
PDF icon P2. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (analogie mezi fyzikálními oblastmi)692.32 KB
Soubor P3. Tvorba scénáře569.86 KB
PDF icon P4. Metodika tvorby konceptuálního modelu a ukázka vybraného modelu hemodynamiky člověka 1014.77 KB
PDF icon P5. Základy farmakologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory7.86 MB
PDF icon P7. Základy anesteziologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory4.68 MB
PDF icon P8. Využití poznatků z anesteziologie při tvorbě scénářů a související lékařská přístrojová technika1.54 MB
Soubor P9. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti lékařské přístrojové techniky_1139.7 KB
PDF icon P10. Ostatní druhy simulátorů, testerů a analyzátorů, možnosti využití v klinické praxi v oblasti respirační péče.1.79 MB
PDF icon P11. Simulátory a fantomy pro oblast zobrazovacích systémů v lékařství3.77 MB
Soubor P12. Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (bloková a obvodová schémata)5.19 MB
Soubor P13. Obvodové realizace - příklady33.46 MB
Soubor P13b:příklady obvodů179.92 KB
PDF icon Metabolic model of the human respiratory system496.31 KB
PDF icon LaT:Rigidní modely2.29 MB
PDF icon LaT:Fyzické modely2.28 MB
PDF icon Sensors: Design and Development of a Novel Invasive Blood Pressure Simulator for Patient’s Monitor Testing1.84 MB
PDF icon Sensors: A New Approach for Testing Fetal Heart Rate Monitors 3.86 MB

Přednášky - odkaz: 

Výrobce celotělových pacientských simulátorů CAE Healthcare (dříve METI) | http://www.caehealthcare.com

Výrobce celotělových pacientských simulátorů Laerdal | http://www.laerdal.com

Výrobce celotělových pacientských simulátorů Gaumard | http://www.gaumard.com

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram výuky přednášek v ZS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B221/17PBBPPSA/lec

Harmonogram výuky cvičení v ZS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B221/17PBBPPSA/lab