Jste zde

17PBBPP - První pomoc

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPP KZ 2 1P+1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPP
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN. Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni diagnostikovat život ohrožující stavy a poskytnout adekvátní neodkladnou první pomoc.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně),

prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních :

- jedna část známky klas. zápočtu je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu a správné vyřešení jeho zdrav stavu v aplikací první pomoci laikem) - 1/3 známky.

- druhá část známky je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70% správných odpovědí) - 2/3 známky,

rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura.

Osnova přednášek:

1.Základní fyziologické hodnoty člověka, jejich měření a vyhodnocení. Základní neodkladná resuscitace - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací,

2.Základní neodkladná resuscitace - KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí; Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace,

3.Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla,

4.Šok - rozpoznání typů šoku, protišoková opatření; bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, první pomoc,

5.Akutní stavy dušnosti - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, embolie plicnice,

6.První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým; poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným,

7.Zápočet V rámci cvičení - kontrola znalostí z přednesené látky (ústně nebo písemně), - praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Osnova cvičení:

1.Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci,

2.Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizované externí defibrilace,

3.Šok - typy šoku, protišoková opatření,

4.Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení,

5.Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata,

6.Neúrazové urgentní stavy,

7.Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Cíle studia:

Cílem studia je získat základní znalosti v oblasti poskytování laické a odborné přednemocniční neodkladné pomoci v rozsahu nezbytném pro praktické využití v denním životě.

Studijní materiály:

1.THYGERSON, A. et al. First Aid, CPR, and AED. 6. vyd. Sudbury: Jones & Batlett Learning, 2012, 490 s. ISBN 978-1-4496-3505-3.

2.AUSTIN, M. et al. First Aid Manual. 10. vyd. London: Dorling Kindersley Limited, 2014, 288 s. ISBN 978-1-4093-4200-7.

3.EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. ERC Guidelines for Resuscitation 2015, 2015, Available from: http://www.cprguidelines.eu

4.BYDŽOVSKÝ Jan. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 117s. ISBN 978-80-247-2334-1

5.LEJSEK, Jan a kol. První pomoc. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271s. ISBN 978-80-246-2090-9

6.POKORNÝ J. et al. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474s. ISBN 978-80-7262-322-8

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Doplňující studijní materiály ze cvičení7.84 MB
Soubor Zadání 16.3.111.96 KB
Soubor Zadání 23.3.111.58 KB
Soubor Zadání 30.3.112.45 KB
Soubor Zadání 6.4.111.87 KB
Soubor Zadání 20.4.115.77 KB
Soubor Zadání 4.5.117.88 KB

Ostatní: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon První pomoc - opora3.55 MB