Jste zde

17PBBPMP2 - Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II

Platnost obsahu těchto www stránek je počínaje od 2.10.2017 do 12.1.2018!

Sdělení č. 1 – 2.10.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

V současné chvíli je možné se zapsat v KOSu na akce s výjimkou pracoviště Fyzioterapie v OBNK. Jakmile budou termíny na toto pracoviště k dispozici, tak vás budeme informovat prostřednictvím emailu. Následně bude doplněn i harmonogram cvičení s těmito termíny. Nicméně je třeba se přihlásit co nejdříve na povinné akce a to v Pá 6.10.2017 a 13.10.2017. Pro následující akce po těchto již platí týdenní uzávěrka v KOSu! U akce fyzioterapie bude ještě nutné realizovat povinné poučení o BOZP ze strany OBNK. O tom je informace v souboru s detailním popisem. Detailní popis pracovišť a akcí včetně instrukcí je uveden níže na této www stránce.

Sdělení č. 2 – 2.10.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Vzhledem k rozsahu požadavků ke klasifikovanému zápočtu jsou vlastní požadavky uvedeny na konci této www stránky v samostatném souboru. V KOSu jsou uvedeny pouze základní požadavky bez detailů.

Sdělení č. 3 – 2.10.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

Níže uvedené harmonogramy (formou odkazu) mají pouze informativní charakter a neobsahují všechny údaje. Tyto údaje jsou obsaženy v doplňkových souborech na této stránce. Přihlašování bude opět probíhat v KOSu a to vždy s týdenní uzávěrkou předem s výjimkou prvních akcí na začátku semestru (viz detailní popis). Pokud dojde ke změně harmonogramu, budete na to upozorněni pouze emailem.

Sdělení č. 4 – 3.10.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

V současné chvíli je možné se zapsat v KOSu již i na akce pracoviště Fyzioterapie v OBNK. Nicméně je třeba se přihlásit co nejdříve. U akce fyzioterapie je ještě nutné realizovat povinné poučení o BOZP ze strany OBNK. O tom je informace v souboru s detailním popisem. Detailní popis pracovišť a akcí včetně instrukcí je uveden níže na této www stránce.

Sdělení č. 5 – 23.10.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

V seznamu akcí byla doplněna akce s označením 17PBBPMP2_PTC1 až _PTC3, což je Protonové centrum Praha. V KOSu je možné se zapsat na jednotlivé termíny. Na konci této www stránky je aktualizovaný soubor s pokyny k této akci (zcela na konci souboru). Byl také v této souvislosti aktualizován harmonogram cvičení (viz www odkaz na konci této www stránky).

Sdělení č. 6 – 13.11.2017, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., garant oboru BMT

U akce Test č. 2 je změněna místnost a sice z KL:C-1 na Nám. Sítná na KL:K-2 v kasárnách! Na konci této www stránky je aktualizovaný soubor s pokyny k této akci. Byl také v této souvislosti aktualizován harmonogram cvičení (viz www odkaz na konci této www stránky).

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPMP2 KZ 4 1+3 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBPMP2
Přednášející:
Svitlana Strunina (gar.)
Cvičící:
Svitlana Strunina (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Jednotlivá témata níže se budou realizovat formou přednášek a cvičení a to na pracovištích jako:

Kliniky 1. LF UK a VFN, FgÚ a IMG AV ČR, v.v.i., VFN, FNM, ÚVN, laboratoře ČVUT FBMI, laboratoře ČVUT CIIRC, Ústav leteckého zdravotnictví, Oblastní nemocnice Kladno/fyzioterapie (OBNK), Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK (CPPZ).

Témata přednášek a cvičení (praktik):

ECHO, kardiologické hodnocení a metody měření průtoku, pulzové vlny a TK, fyzikální vyšetření základní pojmy, monitorace na JIP, laser optická vyšetření (perimetr), audiometrie a kochleární implantáty, fotodynmická terapie, dialýza a problém léčby selhání ledvin, složení těla a měření biologických parametrů v zátěži, zátěžová vyšetření: ergometrie, spiroergometrie, přenosné analyzátory, transkutánní tenze kyslíku, sonografie a endokrinologie, alternativní metody stanovení hormonů, očišťovací metody: použití v nefrologii, neurologii, lipidologii, mikroskopické zobrazování, principy, realizace a současné trendy vývoje v zobrazování magnetickou rezonancí, DIY Myoelectric Prosthetic Hand, preventivní kontrola CT, experimenty s buněčnými kulturami, ECLS/ECMO simulátor, barokomory, technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření, fyzioterapie - zdravotnické elektrické přístroje pro fyzikální léčbu, metody a prostředky pokročilého preklinického zobrazování.

Kromě uvedených aktivit budou realizovány dva termíny testů.

Detailní popis je uveden v harmonogramu výuky a na www stránce předmětu (https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2).

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech formách výuky, odevzdání popisu pracovišť/akcí a dále úspěšné absolvování dvou testů. Celkový výsledek bude hodnocen podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy k testu jsou dány obsahem přednášek a náplní praktik na jednotlivých pracovištích. Klíčové jsou předchozí znalosti a vědomosti z Fyziky a dále z přednášek a praktik v rámci uvedeného předmětu. Detailní podmínky klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na www stránce předmětu (viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2) a to z důvodu rozsahu.

Osnova přednášek:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

2. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

4. Kurz mikroskopického zobrazování

4. Kurz mikroskopického zobrazování

8. Principy, realizace a současné trendy vývoje ZS MRI (aplikační specialista GE)

8. DIY Myoelectric Prosthetic Hand

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Preventivní kontrola CT ve VFN, ve FNM a v ÚVN

2. Kurz mikroskopického zobrazování

3. Test č. 1

4. Experimentální praktika v laboratoři buněčných kultur

5. ECLS/ECMO simulátor

6. ECLS/ECMO simulátor

7. Ústav leteckého zdravotnictví (barokomory)

8. Ústav leteckého zdravotnictví (barokomory)

9. Technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření

10. Fyzioterapie - zdravotnické elektrické přístroje pro fyzikální léčbu

11. Fyzioterapie - zdravotnické elektrické přístroje pro fyzikální léčbu

12. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

13. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

14. Test č. 2, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinné:

[1] Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2] Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3] Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

[4] Kol.: Vyšetřovací metody. [online]. cRoche, 2017. cit. [2017-09-29]. Poslední revize [2017-06-01]. Dostupné z: https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/vysetrovaci-metody.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: