Jste zde

17PBBMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBMAZ KZ 1 1+0 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBMAZ
Přednášející:
Jiří Černý (gar.)
Cvičící:
Jiří Černý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy teorie managementu. Seznámení se zdravotními systémy v zahraničí a v České republice, jejich financování. Řízení a kontrola zdravotnických institucí. Řízení lidských zdrojů. Kvalita zdravotních služeb a její vyhodnocování. Ekonomické činnosti zdravotnických organizací. Základní legislativní normy pro zdravotnictví.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu

Tematické okruhy klasifikovaného zápočtu odpovídají tématům jednotlivých přednášek. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

Klasifikace testu

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 20 - 22 bodů

E - 16 - 19 bodů

F - méně než 16 bodů

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

Výuka probíhá v přednáškové místnosti KL: C-1 nám. Sítná, Kladno

[1] Teorie managementu, pojem management, manažerské role a funkce, specifika managementu ve zdravotnictví

[2] Manažer - dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost

[3] Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR,

[4] Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb

[5] Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, druhy pracovníků ve zdravotnictví, , motivace, týmová práce, odměňování ve zdravotnictví, komunikace, dobrovolnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví

[6] Řízení lidských zdrojů, personální management, trh práce, personální strategie a plánování

[7] Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy. Etický kodex ČLK, Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví - nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací

[8] Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická legislativa

[9] Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření, systémy řízení kvality). Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace. Management kvality zdravotní péče - inovační manažerský proces.

[10] Administrativa zdravotnických zařízení, informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení - pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení. Zdravotnická dokumentace - přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace

[11] Plánování ve zdravotnictví, marketing, konkurence. Význam informací pro práci managementu. Ekonomika zdravotnického zařízení.

[12] Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení.

[13] Etika v řízení zdravotnictví, alokace zdrojů, manažerská etika a kultura.

[14] Management rizik. Time management. Management změny. Stres, syndrom vyhoření, mobbing.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru.

Studijní materiály:

BARR, J., DOWDING, L.: Leadership in Health Care. Sage Publications Ltd., London, 304 pp., ISBN 978-1-4462-0762-8

GLADKIJ, J. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. 392 s. ISBN : 9788072269969

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Grada, 2011. 166 s. ISBN: 978-80-247-1621-3

KARLOF, B., LOVINGSON F. H: Management od A do Z. Computer Press Brno, 2006. 309 s. ISBN : 80-251-1000-X

Zákoník práce 2015. Praha, ANAG 2014. ISBN: 978-80-7263-917-5

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: