Jste zde

17PBBLT - Laboratorní technika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBLT Z,ZK 4 2+2 česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie (17PBBBCH)
Fyzikální chemie (17PBBFCH)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBLT
Přednášející:
Lenka Strnadová (gar.)
Cvičící:
Lenka Strnadová (gar.), Zuzana Fílová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předchozí znalosti posluchačů z oblasti fyzikální chemie, biochemie a elektrotechniky a představuje jim metody práce a instrumentaci v biochemické a klinické laboratoři. Studenti budou seznámeni s principy jednotlivých metod, s jejich aplikacemi v lékařské medicíně a s jejich technickými aspekty. Studenti budou seznámeni s novými trendy lékařských stanovení, jako je např. imunoanalýza, hmotnostní spektrometrie a POCT stanovení.

V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Student musí chodit včas, se všemi pomůckami a řádně připraven. Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 60 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška se skládá z písemného testu - test je složen z praktické a teoretické části. Z obou je nutno získat minimálně 50 % bodového hodnocení. Pokud je jakákoliv část zkoušky hodnocena stupněm F, je i celá zkouška hodnocena tímto stupněm. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Princip metod v klinické laboratoři

2. Optické metody I.

3. Optické metody II.

4. Elektrochemické metody I

5. Elektrochemické metody II., Biosenzory, Laboratorní automatizace

6. Elektromigrační metody

7. Genetické metody

8. Imunochemické metody

9. Membránové procesy

10. Chromatografie I.

11. Chromatografie II.

12. Výuka odpadá

13. Extrakce a precipitace; Centrifugace

14. Hmotnostní spektrometrie I+II.

Osnova cvičení:

1. Laboratory safety rules

2. Lab: Buffer preparation. Basics of pipetting.

3. Theory: Principles of bioanalytical methods in a clinical laboratory

4. Theory: UV-VIS spectrometry, turbidimetry and nephelometry I

5. Theory: UV-VIS spectrometry, turbidimetry and nephelometry II

6. Lab: Spectrophotometric evaluation of proteins

7. Lab: Titration curves of aminoacids

8. Theory: Agarose electrophoresis I

9. Lab: Agarose electrophoresis II + evaluation of resuls

10. Theory: principle of ELISA methods. Chromatography

11. Lecture cancelled

12. Lab: Thin layer chromatography

13. Lab: Mass spectrometry construction + inspection of machine.

14. Revision of topics. Compensation of laboratories.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se s principy používaných bioanalytických metod a s jejich aplikacemi v klinické biochemii, pochopit specifika práce s biologickým materiálem v laboratořích a osvojit si práci podle návodu a postupy zpracování výsledků laboratorních metod.

Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

6. Mikkelsen, S. R., Cortón, E.: Bioanalytical Chemistry. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2004.

7. Arneson, W., Brickell, J.: Clinical Chemistry - A Laboratory Perspective. F. A. Davis Company, Philadelphia 2007.

8. Gauglitz, G., Vo-Dinh, T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.

9. Günzler, H., Williams, A.: Handbook of Analytical Techniques. Wiley & Sons, Inc. Hoboken 2001.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: