Jste zde

17PBBISZ - Informační systémy ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBISZ Z,ZK 4 2+2 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBISZ
Přednášející:
Radim Krupička, Zoltán Szabó (gar.), Dagmar Brechlerová, Libor Seidl
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.), Ondřej Klempíř, Petr Šmíd
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test.

Osnova přednášek:

1. Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS. Metodika plánování a realizace informačních technologií.

2. Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

3. Data, informace a znalost. Elementární informace, entropie, meze entropie, relativní entropie. Redundance. Informační obsah signálu. IS pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy (NIS). Hlediska posuzování a přínosy NIS. Jednotlivé součásti NIS.

4. Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Monohierarchická a jednodimenzionální klasifikace. Převodníky. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely. Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací model. Účinnost rozhodovacího modelu.

5. Úvod do teorie databázových systémů, pojmy databáze, systém řízení báze dat. Datový model - síťový, hierarchický, relační a objektový.

6. Metodika návrhu relačního datového modelu. Fáze modelování reálného světa. Chenův E-R diagram - pojmy entitní typ, entita, vztahová množina, vztah, atribut, kardinalita, primární a cizí klíč, konceptuální a logický model.

7. Relační algebra - základní operace, příklady. Relační kalkul - symbolika, N-ticový a doménový relační kalkul, příklady. Normalizace datových modelů - význam normalizace, definice závislostí, pravidla normálních forem. Ochrana dat. Integritní omezení - doménová, sloupcová, entitní a referenční integrita dat.

8. Úvod do dotazovacích jazyků. Základní vlastnosti jazyka SQL. Příklady použití příkazu SELECT - jednoduché dotazy, podmínky selekce, spojování tabulek. Příkazy pro definici dat - vytváření, modifikace a rušení tabulek a jejich omezení. Příkazy pro řízení dat - správa práv a transakčního zpracování.

9. Význam indexů a pohledů. Transakce - význam zavedení transakcí, vlastnosti ACID, paralelní zpracování a jeho možná rizika, sériové rozvrhy, dvoufázové uzamykací protokoly, jiné uzamykací protokoly, zotavení z chyb.

10. Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán.

11. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla.

12. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

13. Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti.

14. Opakování probraných témat. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

1.cvičení: Informační systém Medicus 3 Spa

2.cvičení: Informační systém CareCenter - klientská aplikace; SMS-RTG

3.cvičení: Nemocniční informační systémAkord (Hospitaliace NIS Akord, Ambulance NIS Akord)

4.cvičení: Lidský faktor a hesla. Praktické využití existujících nástrojů pro testování bezpečnosti webových stránek zdravotnického zařízení a náprava nalezených chyb.

5.cvičení: Databáze - úvod, tvorba tabulek.

6.cvičení: SQL - základní dotazy

7.cvičení: SQL - Složitější dotazy

8.cvičení: Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis.

9.cvičení: XML, HL7, HTML

10.cvičení: Mirth - seznámení ovládání

11.cvičení: Mirth - HL7 export dat do databáze

12.cvičení: Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie.

13.cvičení: Prezentace dat v HTML

14.cvičení: Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii, navrhování a implementace informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2]Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[3]Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[4]Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[5]Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize

[6]Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS

[7]Metodika vykazování NZIS

[8]Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Mazani130.69 KB
Soubor Autentizace141.15 KB
Soubor Digitální stopa91.46 KB
Soubor Pravidla chování 118.05 KB
Office presentation icon podpis, sifry1.03 MB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2016/2017502.62 KB