Jste zde

17PBBEBI - Etika v biomedicínském inženýrství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBEBI KZ 2 2+0 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBEBI
Přednášející:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Cvičící:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti aplikované etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací, které medicínské prostředí přináší.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

1. Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně

2. Vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti lékařské etiky.

Seminární práce musí splňovat formální strukturu, tzn. 5-25 normostran písemného textu. Text může být doplněn grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při psaní použit.

Práce by měla být strukturována do úvodu, teoretické a praktické části, závěru.

V rámci textu seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma s použitím odborné literatury.

Nejvíce se oceňuje vlastní invence a přínos a dále také schopnost kriticky reflektovat, komparovat a kompilovat literaturu, praktická část může být ve formě eseje.

Práce musí obsahovat seznam použité literatury a zdrojů, citace dle norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Témata budou se studenty konzultována vzhledem k jejich zájmu o danou problematiku.

Návrh témat předkládá vyučující na začátku semestru.

Student si téma vybírá nejpozději do 5. týdne semestru, vybrané téma si zapisuje do formuláře, který předkládá vyučujícímu.Student zašle seminární práci elektronickou formou ve formátu doc. 14 dní před plánovaným termínem klasifikovaného zápočtu na e-mailovou adresu vyučujícího a k samotnému zápočtu donese 1 výtisk práce.

Osnova přednášek:

1. Etika jako filosofická disciplína. Základní terminologie etiky.

2. Historie a současnost aplikované etiky (bioetika, lékařská etika).

3. Právní normy (mezinárodní i národní). Vztah mezi etikou a právem.Bioetická konvence. Etické kodexy a profese v BMI

4. Práva pacientů a jejich role v humanizaci medicíny.Práva pacientů a jejich dodržování vzhledem k profesím v BMI

5. Informovaný souhlas.

6. Ochrana osobních dat, prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

7. Etické problémy v geriatrii, paliativní péče, invalidita, bezmocnost. Kvalita života a lidská důstojnost

8. Euthanasie a asistovaná sebevražda

9. Problematika lidské reprodukce

10. Genotechnologie- klonování, kmenové buňky, embryonální výzkum, problém genetického testování

11. Etická problematika transplantace orgánů

12. Výzkum v medicíně a jeho regulace

13. Etické problémy zavádění nových technologií - umělé orgány, současná kontroverzní témata v etice

14. Etické problémy spojené s alternativní medicínou, reklama a alokace zdrojů ve zdravotnictví

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Základní informace v oblasti teoretické i zdravotnické etiky a v metodologii zdravotnické etiky. Rozpracování teoretických východisek v různých oblastech medicíny jako práva pacientů, národní a mezinárodní právní normy, informovaný souhlas, rozhodování v závěru života, eutanazie,asistovaná reprodukce, klonování, transplantační medicína a etika výzkumu.

Studijní materiály:

Haškovcová, H. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015.

Haškovcová, H.: Informovaný souhlas. Praha: Galén, 2007.

Munzarová M.: Proč NE etanázii aneb Být, či nebýt? Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Praha, Grada Publishing, 2011.

Ondok, J. P.: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Brno: Triton, 2005.

Pospíšil, C.,V.: Zápolení o naději a lidskou důstojnost, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně, Grada 2011

Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Eutanazie ? pro a proti, Grada 2012

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016.

Ptáček, R., Bartůněk, P. et al. Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2015

Sokol, J. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. (elektronická kniha)

Sokol, J. Malá filozofie člověka/ Slovník filozofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2012. (elektronická kniha)

Současně platné etické a zákonné normy

Šimek, J.: Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Praha: MZd ČR, 2000.

Vácha M, Konigová R, Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky, Portál, 2012

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: