Jste zde

17PBBBCH - Biochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBBCH KZ 2 1+1 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Biologie (17PBBBLG)
Chemie (17PBBCHM)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBBCH
Přednášející:
Lenka Strnadová (gar.)
Cvičící:
Lenka Strnadová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět biochemie seznamuje studenty se základy biochemie, se strukturou a vlastnostmi látek, které tvoří živé organismy, a s principy látkových a energetických přeměn v organismech.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na cvičeních; absence je akceptovatelná pouze z vážných zdravotních důvodů a musí být předem (nebo v akutních případech co nejdřív) omluvena od lékaře a nahrazena v dohodnutém termínu. Podmínkou účasti na laboratorních cvičeních je úspěšné absolvování laboratorních cvičení z Chemie 17PBBCHM.

Na cvičení musí student dorazit včas. Pro účast na cvičení musí student vždy úspěšně (alespoň na 50 %) projít vstupním testem, jinak je třeba látku dostudovat a cvičení i s testem nahradit. Vstupní test se bude týkat tématu příslušné přednášky i přípravy na cvičení. Ze vstupních testů může student získat 25 b (pět testů po 5 b), které budou součástí jeho celkového hodnocení.

Pokud student dorazí na cvičení pozdě nebo nenapíše vstupní test musí cvičení i s testem nahradit. Nahrazovat z těchto důvodů je možno pouze jedno cvičení.

Na závěr semestru musí student absolvovat závěrečný test (opět týkající se látky z přednášek i ze cvičení).

Pro psaní tohoto testu platí zkoušková prerekvizita chemie a biologie. Na test má student jeden pokus.

Výsledná známka se skládá ze součtu bodů ze vstupních testů a ze závěrečného testu a řídí se platnou klasifikační stupnicí (A: 90 - 100 b, B: 80 - 89 b, C: 70 - 79 b, D: 60 - 69 b, E: 50 - 59 b, F: < 50 b).

Osnova přednášek:

1. Úvod do biochemie

2. Nukleové kyseliny

3. Aminokyseliny, peptidy a proteiny

4. Sacharidy

5. Lipidy a biomembrány

6. Enzymy

7. Principy metabolismu a základní metabolické dráhy

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři

2. Příprava roztoků a základy pipetování

3. TLC aminokyselin a isolace DNA

4. Vlastnosti a stanovení sacharidů

5. Isolace lipidů a jejich vlastnosti

6. Vlastnosti lipidů a stanovení enzymové aktivity

7. Náhrady laboratoří

Cíle studia:

Cílem předmětu biochemie je seznámit studenty se skupinami biochemicky významných látek, pochopit jejich význam pro život organismů a na základě znalostí jejich vzorců umět vyvozovat základní vlastnosti těchto sloučenin. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky i každodenního života. Dalším cílem studia předmětu je naučit se pracovat v biochemické laboratoři podle bezpečnostních pravidel a správných návyků, při řešení úlohy postupovat samostatně podle návodu a správně zpracovat a diskutovat získané výsledky.

Studijní materiály:

[1] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

[2] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.

[3] Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992.

[4] Murray R.K. et al.: Harperova biochemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Jinočany 2002.

[5] Voet, D., Voet, J.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1995.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: