Jste zde

17PBBAF1 - Anatomie a fyziologie I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBAF1 Z,ZK 5 2+1+1 česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBAF1
Přednášející:
Radek Matlach (gar.)
Cvičící:
Yulia Efremova, Radek Matlach (gar.), Ksenia Sedova, Vladimír Tarci
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Průběžné základní znalosti ověřované testy (50 % a více), ústním zkoušením. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného testu je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného testu se provádí na poslední hodině cvičení.

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu student musí mít 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 50 %.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Písemné prokázání znalosti testem u prvního (řádného) termínu a prvního opravného termínu. Úspěšnost testu minimálně 80 %.

3. Druhý opravný termín (tzv. třetí termín) - test + případně i ústní zkouška. Testový výsledek horší než 75 % vč. je hodnocen automaticky jako neprospěl a ústní zkouška se nekoná. Výsledky testu mezi 76 - 85 % jsou doplněny ústní zkouškou. Výsledky lepší než 85% jsou hodnoceny stupněm prospěl a nejsou doplněny ústní zkouškou.

4. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku,

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

9. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Anatomie - získat přehled o struktuře a složení lidského těla. Fyziologie - pochopení fungování živé hmoty na základě popisu živé buňky a výměnu chemických látek, energie a informací s prostředím.

Studijní materiály:

[1] Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009

[2] Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007

[3] Mourek, J.: Fyziologie, Grada 2005

[4] Dylevský I.: Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: