Jste zde

17DCTX - Toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCTX ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešené různých mimořádných událostí s pojených s únikem významných toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Požadavky:

Konzultace probíhají formou schůzek na předem domluvená témata (viz osnova přednášek). Podmínkou udělení zápočtu je zpracování odborného pojednání na stanovené téma v rozsahu minimálně 10 stran. Zkouška je ústní.

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Metody experimentální toxikologie.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Obecné zásady terapie otrav.

Klíčové úkoly toxikologie v ochraně obyvatelstva.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základy toxikologie s přihlédnutím na zaměření studijního oboru. Cílem předmětu v praktické rovině je poskytnout studentům základní informace a aktuální poznatky, které mohou využít při řešení širokého spektra problémů ochrany proti účinkům toxických látek. Smyslem předmětu je pak dále rozvinut intelektuální schopnosti studentů v daném oboru.

Studijní materiály:

Základní literatura:

PATOČKA, J. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

PROKEŠ, J. a kol. Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-301-X.

HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004.: ISBN 80-7080-548-X.

BALÍKOVÁ, M. Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004. ISBN 80-7262-284-6.

SKŘEHOT, P. a kol. Prevence nehod a havárií. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-70-8.

Gupta RC, et at. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. Academic Press, 2009.

Doporučená literatura:

PATOČKA, J. a kol. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004.

PITSCHMANN, V., HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. Boj ohněm, dýmem a jedy (Nejstarší historie použití chemických a zápalných látek v boji a vznik moderní chemické války). MS Line, 2001.

HEINZ, L. a kol. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004.

PELZLOVÁ, D. a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009.

PELZLOVÁ, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2006.

ŠEVELA, K. a kol. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002.

JOHN H. DUFFUS, HOWARD G. J. WORTH. Fundamental toxicology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: